Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Biskupiec, położonych na terenie gminy Biskupiec

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 150 110 , fax. 897 152 437
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  al. Niepodległości 2
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 150 110, fax. 897 152 437
  REGON: 68779300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Biskupiec, położonych na terenie gminy Biskupiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dotyczy każdej części: Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Biskupiec, położonych na terenie gminy Biskupiec w zakresie świadczenia usług odśnieżania i zwalczania śliskości. Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości będzie odbywać się na podstawie zleceń jednostkowych na podstawie telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności ich wykonania. Czas reakcji po telefonicznym powiadomieniu na rozpoczęcie realizacji zamówienia w niniejszym zamówieniu to max. 180 minut. Czas reakcji jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Czas reakcji w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 60 minut – max.180 minut. Niepodanie przez Wykonawcę czasu reakcji lub podanie przez Wykonawcę dłuższego niż 180 minut czasu reakcji spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez Wykonawcę krótszego niż czasu reakcji spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium czas reakcji 60 minut. Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie rozumiany wyjazd pojazdu w celu udania się na drogę wymagającą odśnieżania lub usuwania śliskości. Podane poniżej ilości maszynogodzin są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczna ilość (mniejsza lub większa od prognozy, uzależniona będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (w szczególności warunków pogodowych). Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. Ofertę można złożyć na maksymalnie 3 części. Uwaga: Dotyczy wszystkich części: Niedopuszczalne jest posługiwanie się w trakcie realizacji zamówienia tym samym pojazdem mechanicznym/urządzeniem w dwóch lub większej ilości części. Niedopuszczalne jest posługiwanie się w trakcie realizacji zamówienia tym samym pojazdem mechanicznym/urządzeniem w ramach tej samej części (w innej pozycji danej części). Opis przedmiotu zamówienia sporządzony jest z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. Odśnieżone i nieśliskie nawierzchnie muszą być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, czyli w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) czynności polegających na prowadzeniu pojazdów. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp znajduje się w rozdziale/sekcji dotyczącej tych zamówień. Termin płatności w niniejszym zamówieniu 30 dni. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec;  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata lub został na Zamawiającego nałożony obowiązek przechowywania dokumentacji powyżej 4 lat okres przechowywania obejmuje cały wyznaczony okres;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia” (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.” Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Język w jakim mogą być sporządzane oferty: polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda przedstawienia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Część I/ Rejon I. sołectwa: Najdymowo, Rukławki, Biskupiec Kolonie, Pudląg, Kramarka, Rzeck wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM koparko – ładowarka o mocy od 100 KM Mini traktorek z pługiem do odśnieżania i zbiornikiem na piasek do posypywania o mocy do 20KM Część II/ Rejon II. Sołectwa: Kobułty, Łąka Dymerska, Borki Wielkie, Sadowo Parleza Mała, Rudziska, Mojtyny, Chmielówka, Kamionka wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 150 KM Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM Część III/ Rejon III. sołectwa: Czerwonka, Łabuchy, Wólka Wielka, Droszewo, Wilimy, Zarębiec, Biesowo, Biesówko wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 130 KM koparko – ładowarka o mocy od 100 KM Mini traktorek z pługiem do odśnieżania i zbiornikiem na piasek do posypywania o mocy do 20KM Część/ IV Rejon IV. sołectwa: Kojtryny, Nasy, Zazdrość, Nowe Marcinkowo, Parleza Wielka wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM Część V/ Rejon V. Sołectwa: Stanclewo, Bredynki, Stryjewo, Węgój wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 150 KM Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM Część VI/ Rejon VI. Sołectwa: Adamowo, Lipowo, Labuszewo, Dymer, Rasząg, Botowo, Zabrodzie-Dworzec, Zabrodzie wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM Koparko – ładowarka o mocy od 100 KM Część VII/ Rejon VII. Miasto Biskupiec, wykaz ulic zgodnie z załącznikiem 2, do Zarządzenia Nr 300/2019 Burmistrza Biskupca z dnia 24 września 2019r. Uwaga: Rejon nie obejmuje chodników, które ujęte zostały odrębną umową na oczyszczanie miasta. Wykaz musi zawierać pozycje: Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM Pojazd mechaniczny z pługiem do odśnieżania o mocy od 100 KM pojazd mechaniczny z urządzeniem do zwalczania śliskości (np. posypywarka ) Koparko – ładowarka o mocy od 100 KM Część VIII/: ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI: Rejony I-VI, wykaz musi zawierać pozycje: pojazd mechaniczny z urządzeniem do zwalczania śliskości (np. posypywarka lub rozrzutnik 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a. 1 ustawy pzp). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d. ust. 2 ustawy pzp). 8. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy pzp. 10. Na podstawie art. 24aa. 1 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY ORAZ FORMA DOKUMENTÓW. Dotyczy każdej części. Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 a ust. 6 ustawy pzp). Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę o ile jest to wiadome firm podwykonawców (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Niedołączenie do oferty powyższego załącznika czy brak jego wypełnienia w całości lub części Zamawiający potraktuje jako brak jeszcze decyzji Wykonawcy odnośnie podwykonawstwa. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak ww. informacji od Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako deklarację, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Dokumenty składane po otwarciu ofert samodzielnie przez Wykonawcę: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (w skrócie – informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (wzór - załącznik nr 5a lub 5b do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: w sytuacji gdy Wykonawca w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej można złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór -załącznik 6 do SIWZ). Powyżej przedstawione sposoby i terminy składania dokumentów nie mają wpływu na kierowanie do Wykonawcy innych wezwań, w szczególności na podstawie art. 26 ust. 2f i ust. 3 i ust. 3a ustawy pzp. Ogólne informacje: 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 3 ustawy pzp.). Forma dokumentów. 1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym dokumencie i Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej rozporządzeniem), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach