Przetargi.pl
Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – działka nr 1721

MIASTO PRZASNYSZ ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297564900 , fax. 297564939
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO PRZASNYSZ
  ul. Jana Kilińskiego 2
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 297564900, fax. 297564939
  REGON: 550667876
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – działka nr 1721
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na założeniu zieleni, realizowana w ramach zadania pn.: „Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – dz. nr 1721”, realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.Zakres usług obejmuje:1) przygotowanie terenu do prac: przestawienie w miejsca wskazane przez Zamawiającego obiektów małej architektury kolidującej z pracami, takich jak: ławka – 1 szt., donica- 15 szt., stojak na rowery – 4 szt., oświetlenie przy pomniku – 1szt. Pozostałe elementy małej architektury: ławki – 8 szt., pojemniki na odpady – 4 szt., zostaną wykorzystane ponownie i ulokowane zgodnie z koncepcją projektową; 2) rozbiórka i wywóz nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt granitowych w miejscu lokalizacji nasadzeń; 3) rozbiórka i wywóz podbudowy kostki brukowej w miejscach nasadzeń roślinności; 4) roboty brukarskie - ponowne ułożenie obrzeży granitowych (po poszerzeniu rabat wokół drzew); 5) roboty brukarskie – poszerzenie głównych alejek z kostki granitowej zlokalizowanych między nasadzeniami; 6) roboty brukarskie – wykonanie zatoczek z kostki brukowej pod ławki i pojemniki na odpady – kostka brukowa pozyskana z rozbiórki; 7) przestawienie i umocowanie istniejących ławek parkowych oraz pojemników na odpady – zgodnie z koncepcją projektową; 8) usunięcie krzewów i karpin; 9) zakup, transport i wymiana gruntu; 10) ręczne usunięcie i przerzut warstwy ziemi urodzajnej pod rabaty; 11) przygotowanie terenu pod nasadzenia; 12) rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej; 13) nasadzeniem krzewów oraz bylin; 14) rozrzucenie kory ogrodniczej; 15) montaż linii kroplującej wraz z zakupem podzespołów; 16) pielęgnacja posadzonych roślin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach