Przetargi.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń byłego mieszkania służbowego w parterze budynku, celem ich adaptacji na potrzeby dwuoddziałowego przedszkola. Oprócz robót wewnątrz budynku, zamówienie obejmuje także roboty zewnętrzne, w tym m.in.: wykonanie utwardzonego dojścia/podjazdu od strony ul. PCK, z wymianą furtki i bramy oraz roboty elewacyjne – w tym częściową wymianę ocieplenia i stolarki okiennej z uwagi na wymogi p-poż. Zamówienie obejmuje ponadto dostawę z montażem kompletnego wyposażenia przedszkola, przewidzianego dokumentacją projektowo-kosztorysową, w tym umeblowania, schodołazu dla osób na wózkach, oznakowania i wyposażenia p-poż. Roboty prowadzone będą w oparciu o uzyskaną przez Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę, dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniem jw. oraz pozostałą dokumentację przetargową , w tym uaktualnioną dok. kosztorysową (przedmiary robót) oraz pozostałe dokumenty przetargowe (STWiOR, SIWZ). Zakres robót: a) roboty ogólnobudowlane: - rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe w zakresie przebudowy pomieszczeń (ścianki działowe, otwory drzwiowe, okładziny ceramiczne ścian i podłóg, wykładzina podłogowa PCV, sufity podwieszane, rob. malarskie), - wymiana, na fragmentach elewacji, izolacji termicznej ze styropianu na izolację z wełny mineralnej, wraz z odtworzeniem tynku cienkowarstwowego, - wymiana (części) stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej, w tym na okna p-poż (EI60), - remont schodów zewnętrznych wejściowych (głównych i bocznych) - wykonanie i montaż zadaszeń szklanych nad (oboma) wejściami, - wykonanie nowej nawierzchni podjazdu/dojścia z bruku betonowego (od strony ul. PCK ) wraz z regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych (sanitarnych i teletechnicznej), - rozbiórka starej zdewastowanej furtki, bramy wjazdowej i przyległego fragmentu ogrodzenia wraz z podmurówką betonową na szerokości nowego wjazdu, - montaż nowej furtki i bramy wjazdowej z uzupełnieniem przyległych fragmentów ogrodzenia z przęseł panelowych systemowych, - dostawa i montaż wyposażenia, w tym umeblowania przedszkola i schodołazu gąsienicowego; b) instalacje sanitarne: - instalacja c.o. ( w tym wymiana grzejników), - instalacja wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - rozbudowa instalacji hydrantowej, - wentylacja mechaniczna (w tym centrala went. w odrębnym pomieszczeniu); c) instalacje elektryczne: - wewnętrzne linie zasilające (WLZ), - rozdzielnice, - przeciwpożarowy wyłącznik główny prądu, - instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, - instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V, - instalacja video-domofonu, - okablowanie strukturalne, - system rozliczenia czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały, zabudowane urządzenia i wyposażenie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę schodołazu gąsienicowego dla osób na wózkach inwalidzkich (różnica poziomów 1,20 m) i wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie szerokości drzwi i przejść. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie prac rozbiórkowych, - wykonanie prac konstrukcyjnych, - wykonanie instalacji sanitarnych, - wykonanie instalacji elektrycznych, - wykonanie prac wykończeniowych. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 6. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach