Przetargi.pl
Zespół Szkół Specjalnych ogłasza przetarg pn: Budowa szkolnego placu zabaw 240 m2 w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA.

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 657 23 37 , fax. 0-23 657 23 37
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
  ul. Wyzwolenia 16 16
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 657 23 37, fax. 0-23 657 23 37
  REGON: 13042348700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin-powiat.pl, www.zuromin-powiat.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół Specjalnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zespół Szkół Specjalnych ogłasza przetarg pn: Budowa szkolnego placu zabaw 240 m2 w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa szkolnego placu zabaw 240m2 w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, ul. Wyzwolenia 16, 09-300 Żuromin zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zastosowane nazwy producentów służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne, jakościowe oraz gwarancyjne(-10 lat na uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych wszystkich ocynkowanych i nielakierowanych elementów stalowych i metalowych, twardego plastiku, płyt HPL oraz poddanego obróbce drewna; -5 lat na uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych sprężyn, lakierowanych elementów metalowych, formowanych części z tworzyw sztucznych i siatki; -3 lata na nieprawidłowe działanie, wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych ruchomych części plastikowych i metalowych) co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową dla urządzeń rekreacyjnych podanych w projekcie jako gotowy produkt o wielkości do +/-10%. Zapisy dotyczące okresów gwarancji w kartach katalogowych urządzeń zabawowych i nawierzchni syntetycznej są dla Wykonawców wiążące, o ile nie są niższe niż 3 lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin-powiat.pl, www.zuromin-powiat.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach