Przetargi.pl
Remont budowli melioracyjnych w zlewniach rowów V i VIII w Powsinie, położonych pomiędzy Skarpą Warszawską a Jeziorem Lisowskim w Warszawie: Część I - remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Skarpą Warszawską, Część II - remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu VIII w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Jeziorem Lisowskim

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6426001 w. 201 , fax. 022 6427643
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 11
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6426001 w. 201, fax. 022 6427643
  REGON: 01525966300154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budowli melioracyjnych w zlewniach rowów V i VIII w Powsinie, położonych pomiędzy Skarpą Warszawską a Jeziorem Lisowskim w Warszawie: Część I - remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Skarpą Warszawską, Część II - remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu VIII w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Jeziorem Lisowskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont budowli melioracyjnych w zlewniach rowów V i VIII w Powsinie, położonych pomiędzy Skarpą Warszawską a Jeziorem Lisowskim w Warszawie: Część I - remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Skarpą Warszawską, Część II - remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu VIII w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Jeziorem Lisowskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania:a) w przypadku składania oferty na część I w wysokości : 5 000,00 zł,b) w przypadku składania oferty na część II w wysokości: 10 000,00 zł,c) w przypadku składania oferty na część I i II w wysokości: 15 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach