Przetargi.pl
ZDP.7.252.43.2013-Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie zimowym 2013/2014

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 644 22 32 , fax. 055 644 22 32
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Królewiecka 55 55
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 644 22 32, fax. 055 644 22 32
  REGON: 17081813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDP.7.252.43.2013-Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie zimowym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi jezdni dróg powiatowych. 2. Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi jezdni dróg powiatowych - ulic i chodników na terenie m. Braniewa. 3. Usuwanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu, szadzi, luźnego i zajeżdżonego śniegu. 4. Zapewnienie pełnej gotowości i pogotowia do podjęcia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 5. Usuwanie (wywóz) śniegu i błota pośniegowego. 6. Pełnienie dyżurów i obsługa samochodów oraz sprzętu Zamawiającego w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz w pozostałe dni tygodnia w godz. od 15.00 do 7.00 dnia następnego (tj. poza godzinami pracy Zarządu Dróg Powiatowych). 7. Pojęcia ogólne: a) śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego, b) śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały, c) nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni, d) błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi, e) gołoledź - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze, f) lodowica - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, g) śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego całkowicie lub częściowo warstewkę o grubości kilku milimetrów, h) szron - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. i) szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody, j) pług średni - zalicza się opłużone pojazdy samochodowe ładowności od 6 do 8 ton, k) pług ciężki - zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności ponad 8 ton. 8. Warunki pracy - istotne warunki umowy 1) roboty realizowane będą pod ruchem; 2) opłata faktur przez Zamawiającego nastąpi w okresie 21 dni od dnia złożenia faktury; 3) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w trakcie wykonywania robót ; 4) Zamawiający lub Wykonawca może wypowiedzieć umowę i w ślad za tym odstąpić od umowy jeżeli jedna ze stron w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwolnienia środka transportowego sprzętu ze świadczenia usług objętych umową bez prawa do wynagrodzenia w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych; 6) Świadczenie usług będzie się odbywało według wskazań Zamawiającego (dotyczy to również oczekiwania na dyspozycje); 7) Wykonawca wyposaży środek transportowysprzęt w sygnalizacyjne światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego; 8) Czas podstawienia środka transportowego sprzętu przez Wykonawcę w miejsce określone przez Zamawiającego w czasie 1 godz. od momentu wezwania. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby, każdego dnia tygodnia; 9) Umowa będzie zawarta na poszczególne stawki środka transportowego sprzętu wg oferty; 10) Dojazd do bazy Zamawiającego - bezpłatny. Miejsce podstawienia środka transportowego/sprzętu wg uzgodnień z Zamawiającym; 11) Wykonawca we własnym zakresie dokona obsługi piaskarki w czasie załadunku mieszanki na bazie Zamawiającego (sprzęt do załadunku piaskarki wraz z operatorem zapewnia Zamawiający); 12) Materiał do posypywania dróg zapewnia Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach