Przetargi.pl
Zbiórka odpadów komunalnych ma terenie Gmin Dopiewo, obejmująca następujące zadania: a) Zadanie nr 1: Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów . b) Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów.

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62070 Dopiewo, ul. Leśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 618 148 092
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna
  62070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 618 148 092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbiórka odpadów komunalnych ma terenie Gmin Dopiewo, obejmująca następujące zadania: a) Zadanie nr 1: Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów . b) Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV : 90511300-5 Usługi zbierania śmieci Kod CPV : 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 3.2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Dopiewo. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwie części (zadania): a) Zadanie nr 1: Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów . b) Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Zadanie nr 1: Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwienie odpadów. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na zbiórce odpadów gromadzonych w koszach na terenie Gminy. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zadania poznać teren objęty zadaniem. 2. Zbiórka obejmie 11 Sołectw Gminy Dopiewo. 3. Zgromadzone w koszach ulicznych odpady Wykonawca opróżniać będzie regularnie, wg następujących częstotliwości: a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w każdy poniedziałek i każdą czwartek miejscowości: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Lisówki, Joanka, Trzcielin, Więckowice, Zborowo, Palędzie, Gołuski; b) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w każdy wtorek i każdy piątek miejscowości Dąbrówka, Dąbrowa, Zakrzewo, Skórzewo; c) w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia w każdą środę miejscowości: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Lisówki, Joanka, Trzcielin, Więckowice, Zborowo, Gołuski, Palędzie; d) w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia w każdy czwartek miejscowości: Dąbrówka, Dąbrowa, Zakrzewo, Skórzewo; 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zwiększenia częstotliwości opróżniania koszy ulicznych jeśli zaistnieje taka uzasadniona potrzeba (zapełnienie koszy). Usługa powinna być wykonana wtedy w czasie 24 godzin od zgłoszenia dokonanego przez Urząd Gminy Dopiewo. 5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało utrzymanie porządku w obszarze o promieniu 4 m wokół kosza. 6. Zebrane odpady będą stanowić własność Wykonawcy. 7. Trasa objazdu całej Gminy Dopiewo jednorazowo około 300 km. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zadania poznać teren objęty zadaniem. 8. Transport odpadów musi odbywać się pojazdami dostawczymi przystosowanymi do zbiórki odpadów z krytą plandeką lub stałą obudową w sposób nie stwarzający zanieczyszczenia środowiska. Wykonawca musi dysponować min. 3 pojazdami przystosowane do tego typu działalności. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego mailowo, pisemnie lub faksem o awarii pojazdów służących do realizacji zadania. 9. Ilość koszy do opróżniania od 01.01.2019 – 31.12.2019 r. wynosi ok. 505 szt. 10. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość koszy może ulec zwiększeniu o 15 % i nie będzie to powodowało zwiększenia wynagrodzenia. 11. Szacunkowa ilość zebranych śmieci w 2018 roku to ok. 55 ton. 12. Cena usługi zawierać będzie wszelkie opłaty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia, w tym w szczególności koszty dojazdu, transportu, przyjęcia odpadów na składowisko, przygotowania do odzysku oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, wymagane przepisami prawa. 13. Do faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączać załącznik zawierający informację o ilości zebranych odpadów w danych miejscowościach. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o ilości zebranych odpadów ze wszystkich miejscowości łącznie po wykonaniu danego objazdu. 14. Termin realizacji usługi: nie wcześniej niż od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 15. Za pierwszy okres rozliczeniowy należy rozumieć okres od dnia obowiązywania umowy do końca miesiąca, w którym zawarto umowę. Wynagrodzenie obliczone będzie proporcjonalnie do ilości dni, w których umowa obowiązywała. Kolejne usługi objęte niniejszą umową rozliczane będą w okresach miesięcznych. 16. Wykonawca jest zobowiązany zebrać wszystkie odpady z koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Dopiewo i przekazywać je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Piotrowie Pierwszym. Zebrane odpady zakwalifikowano jako odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz lokalizacji koszy ulicznych na terenie Gminy Dopiewo. 3.3.2.Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwienie odpadów. 1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Dopiewo, w szczególności odpadów składowanych przy drogach i w miejscach publicznych. Zamawiający przez „dzikie wysypisko śmieci” rozumie miejsce nielegalnego składowania odpadów. Pojęcie to nie obejmuje zbierania pojedynczych odpadów typu butelki , papiery, zalegających w miejscach publicznych (np. w pasach dróg). 2. Zbiórka obejmie 11 Sołectw Gminy Dopiewo. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zadania poznać teren objęty zadaniem. 3. Usługa powinna zostać wykonana w terminie 24 godz. od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Dopiewo. 4. Zebrane odpady będą stanowić własność Wykonawcy i należy je przekazać je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Piotrowie Pierwszym. Odpady pochodzące z likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ZZO „Selekt” w Piotrowie Pierwszym zostaną zakwalifikowane jako odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. 5. Transport odpadów musi odbywać się pojazdami dostawczymi przystosowanymi do zbiórki odpadów z krytą plandeką lub stałą obudową oraz w sposób nie stwarzający zanieczyszczenia środowiska. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego mailowo, pisemnie lub faksem o awarii pojazdów służących do realizacji zadania. 6. Koszt usługi powinien być skalkulowany jako cena uprzątnięcia i wywozu 1 tony odpadów. Cena usługi zawierać będzie wszelkie opłaty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia, w tym w szczególności koszty dojazdu, transportu, przyjęcia odpadów przez ZZO „Selekt” w Piotrowie Pierwszym oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, wymagane przepisami prawa związane z wykonywaniem usługi i wywozu 1 tony odpadów. 7. Termin realizacji usługi: nie wcześniej niż od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Do faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączać załącznik zawierający informację o ilości zebranych odpadów w danych miejscowościach. 9. Szacunkowa ilość odpadów zebrana w 2018 r. to ok. 56 ton. 3.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy oraz pracownika obsługi w zakresie realizacji zamówienia: których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917, z późn. zm). 3.4.1. Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.4.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.4.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 3.4.6.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - zadanie nr 1 : 4.200,00 zł, - zadanie nr 2 : 700,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada zarówno w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 : - zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.) bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach