Przetargi.pl
Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy Zgierz – I etap

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy Zgierz – I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: A. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej Nr 120375E Janów, w tym: 1. Oświetlenie uliczne 2. Linia zasilająca 3. Prace kontrolno-pomiarowe. B. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych, w tym: 1. Oświetlenie uliczne 2. Linia zasilająca 3. Istniejąca rozdzielnica oświetleniowa 4. Prace kontrolno-pomiarowe. C. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smardzew ul. Zagajnikowa, w tym: 1. Oświetlenie uliczne 2. Linia zasilająca 3. Istniejąca rozdzielnica oświetleniowa 4. Prace kontrolno-pomiarowe. D. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej Nr 120352E Bądków-Kotowice, w tym: 1. Szafa oświetlenia ulicznego 2. Oświetlenie uliczne 3. Linia zasilająca 4. Prace kontrolno-pomiarowe. E. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej Nr 120364E Biała-Cyprianów, w tym: 1. Szafa oświetlenia ulicznego 2. Oświetlenie uliczne 3. Linia zasilająca 4. Prace kontrolno-pomiarowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach