Przetargi.pl
Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku oraz targowiskiem Mój Rynek w okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2017 r.

Gmina Miejska Giżycko ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 73 24 111, 7324 143 , fax. 87 4285241
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Giżycko
  al. 1 Maja 14 14
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 73 24 111, 7324 143, fax. 87 4285241
  REGON: 79067117100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku oraz targowiskiem Mój Rynek w okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim w Giżycku zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi oraz z zasadami określonymi przez organy gminy miejskiej Giżycko. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) egzekwowanie w odniesieniu do podmiotów korzystających z targowiska obowiązków wynikających z regulaminu targowiska miejskiego oraz regulaminu targowiska Mój Rynek przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Giżycku; b) bieżące całoroczne utrzymanie porządku i czystości; c) wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; d) pobieranie (inkasowanie) opłat targowych opłat stanowiskowych oraz wszelkich opłat publicznych wg zasad ustalonych przez właściwe organy gminy oraz rozliczanie się z tego tytułu z Zamawiającym, e) bieżące utrzymanie szaletu publicznego w godzinach funkcjonowania targowiska Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony jest w projekcie umowy oraz regulaminie targowiska miejskiego oraz regulaminie targowiska Mój Rynek, stanowiących załączniki do specyfikacji. Składniki wynagrodzenia Wykonawcy: - stałe wynagrodzenie za wykonanie usługi- zarządzanie targowiskiem, - równowartość brutto uzyskanej opłaty stanowiskowej, - 10% równowartości brutto uzyskanej opłaty targowej, - odrębne wynagrodzenie ustalone z Zamawiającym z tytułu realizacji §4 pkt 4.15 umowy na zarządzanie. Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wnoszone przez podmioty prowadzące sprzedaż na targowisku na podstawie umów dzierżawy nie dpowiadają wysokości rzeczywistych kosztów z tego tytułu. Podmioty prowadzące sprzedaż na targowisku na podstawie opłaty targowej i stanowiskowej nie ponoszą opłat z tytułu gospodarowania odpadami. Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien uwzględnić potencjalne przychody i koszty z tytułu poboru opłaty stanowiskowej i opłaty targowej. Opłata stanowiskowa i targowa jest pobierana za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska z wyłączeniem gruntów i obiektów handlowych oddanych do korzystania na podstawie umów dzierżawy. Czynsz dzierżawny uiszczany przez dzierżawców na podstawie umów dzierżawy jest wyłącznym dochodem Gminy Miejskiej Giżycko. Zamawiający zastrzega sobie swobodę w zawieraniu umów dzierżawy na targowisku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. pkt. 6 i 7, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PEKAO S.A. Nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostanie wniesione wadium. (Dowód wniesienia wadium powinien znajdować się w ofercie). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu do wykonania zamówienia nastąpi po zawarciu umowy. W przypadku niepodpisania umowy z winy Wykonawcy wadium nie podlega zwrotowi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach