Przetargi.pl
Zaprojektuj i wykonaj

Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 657 90 00 , fax. (061) 657 90 09
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
  ul. Rybaki 18a 18a
  61-884 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 657 90 00, fax. (061) 657 90 09
  REGON: 63023584700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgm.poanan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba prawna działająca w imieniu i na rzecz administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektuj i wykonaj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie następujących zamówień: -Część I obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na uporządkowanie połączeń wentylacyjnych, uzyskanie pozwolenia oraz dobudowa przewodów wentylacyjnych wyprowadzeniem ich ponad dach budynku wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 29; -Część II została podzielona na dwa zadania: Zadanie nr 1 polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na uporządkowanie połączeń wentylacyjnych, uzyskanie pozwoleń oraz dobudowę przewodów wentylacyjnych z wyprowadzeniem ich ponad dach budynku wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Rynek Łazarski 5; Zadanie nr 2 polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie i naprawy i ocieplenia ściany szczytowej oraz remontu kominów ponad dachem, uzyskanie pozwoleń oraz naprawę i ocieplenie ściany szczytowej i remont kominów ponad dachem budynku wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Rynek Łazarski 5. 2.Zamawiający wymaga dla części I i części II zamówienia udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty liczonej od dnia odbioru końcowego robót i 36 gwarancji na projekt, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniami zawartymi §7 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716210007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.Zamawiający ustala kwotę wadium w wysokości: dla części I - 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 zł), dla części II - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.04.2013 r. 3.1.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3.2.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego, tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., ul. Rybaki 18a, Poznań: 38160010840004050366337001 z zaznaczeniem: Wadium do postępowania nr ZZP/291-PN/2013 z opisem, której części zamówienia dotyczy, oryginał gwarancji lub poręczenia należy wystawić na Beneficjenta, którym jest Pełnomocnik Zamawiającego tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., ul. Rybaki 18a, Poznań i złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w miejscu składania ofert, tj. pokój nr 230. 3.4.Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach