Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie systemu informatycznego Kwalifikator

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-635 Warszawa, Polna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 390 35 00, , fax. +48 22 826 28 23
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
  Polna 40
  00-635 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 390 35 00, , fax. +48 22 826 28 23
  REGON: 36820518000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nawa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie systemu informatycznego Kwalifikator
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie systemu informatycznego Kwalifikator. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i w załączniku Nr 2 - Istotne postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Uwaga: pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, d) pisemnie uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji - tajemnica przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach