Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica

Gmina Korytnica ogłasza przetarg

 • Adres: 07-120 Korytnica, ul. Małkowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 612 284 , fax. 256 612 260
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korytnica
  ul. Małkowskiego 20
  07-120 Korytnica, woj. mazowieckie
  tel. 256 612 284, fax. 256 612 260
  REGON: 53641000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korytnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Korytnica polegająca na wykonaniu na istniejącej podbudowie z tłucznia odbudowy z kruszywa łamanego jezdni o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Zakres robót nie wykracza poza działki istniejącego pasa drogowego. Projektowana inwestycja przebiega po trasie istniejącej obecnie drogi gruntowej ulepszonej kruszywem łamanym . Zakres robót drogowych przewiduje : - Wykonanie koryta na wykonanie podbudowy szerokości 4,80 m  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm grubości warstwy 10 cm .  Wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm.  Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm  Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa gr. 10 cm, Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących poboczy. Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowią: projekt techniczny( szkice i rysunki) zał. 7, Szczegółowe specyfikacje techniczne zał, 7, przedmiar robót zał. 7 będące załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. UWAGA! W przypadku gdy w opisie zamówienia zawartym w załączonych dokumentach występuje wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych opisanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213311-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 6 SIWZ - formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną