Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 574 62 44 , fax. 22 574 63 59
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 574 62 44, fax. 22 574 63 59
  REGON: 14088677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Dobór i kompletacja urządzeń radionawigacyjnych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej. 2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem wymaganych sprawdzeń i pozwoleń. 3) Budowa obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację oraz uruchomienie obiektu. 4) Budowa infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME. 5) Dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń. 6) Wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób umożliwiających Zamawiającemu kontrolę poprawności budowy obiektu, instalacji i montażu urządzeń. 7) Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME i teletransmisyjnych. 8) Wykonanie innych prac niezbędnych dla wybudowania i prawidłowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME. 9) Wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla obiektu radionawigacyjnego wraz z urządzeniami (w tym dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcji obsługi i konserwacji umożliwiających prawidłową eksploatację zainstalowanych urządzeń) w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, zapisanej w formie plików w formacie PDF, w języku polskim oraz angielskim (jeżeli jest to język oryginału. 10) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego i pozwolenia na użytkowanie obiektu DVOR/DME lub jeśli nie jest wymagane - dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452133305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 3) gwarancjach bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Aleje Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa - rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w budynku Zamawiającego, al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, w kancelarii - pokój 007 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej - wadium - postępowanie nr AJZ-2221-5/15/2013 - dołączonej do oferty. 8. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jak też w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 za wyjątkiem pieniądza, beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pansa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach