Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU DELEGATURY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W RADOMIU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 4

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 480 43 32, 480 43 34 , fax. 022 480 43 35
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
  ul. Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 480 43 32, 480 43 34, fax. 022 480 43 35
  REGON: 01581798500089
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU DELEGATURY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W RADOMIU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 3.Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach