Przetargi.pl
Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą.

Związek Międzygminny "BZURA" ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Pijarska 1/9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "BZURA"
  Pijarska 1/9
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  REGON: 100745837
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz budowę infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż. Terenów Inwestycyjnych, będących własnością ZM BZURA, w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą. Całość prac należy wykonać jako zadanie jednoetapowe obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a następnie realizację projektu w terenie. W stosunku do zapisów PFU zmianie uległ rodzaj budowy systemu ppoż. tj. budowę studni głębinowej na potrzeby ppoż., zamieniono na budowę infrastruktury na potrzeby zaopatrzenia ppoż., w postaci budowy zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą. Opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU z załącznikami oraz uzupełnienie PFU pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” , stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.Pożądany przebieg sieci oraz lokalizację zbiornika zawiera załącznik graficzny, stanowiący załącznik do PFUCPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45000000-7 Roboty budowlane; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach