Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5241900 , fax. +48 89 6500324
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Olsztyńska 2
  11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5241900, fax. +48 89 6500324
  REGON: 51074296500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gietrzwald.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p. n.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku 2. 1) Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wykonaj. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A) Etap I: a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku; B) Etap II: a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego; b) przygotowanie dokumentów odbiorowych (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) związanych z oddaniem obiektów budowlanych do użytkowania. 3. Zakres robót budowlanych został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ i obejmuje: 1) budowę drogi jedno jezdniowej dwupasmowej; 2) budowę chodnika; 3) przebudowę zjazdów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi; 4) organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD); 5) przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 6) zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu; 7) budowę odwodnienia; 4. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych, 2) wykonanie badań w zakresie geologii dla potrzeb projektu, lub jeśli są wystarczające skorzystanie z załączonych do postępowania , 3) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (w ilości 5 egz.) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), łącznie z niezbędnymi dokumentami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa potrzebnymi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych oraz wykonaniem niezbędnych opracowań branżowych i infrastruktury technicznej a także organizacji ruchu na czas budowy i docelowej, 4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) opracowanie przedmiarów i kosztorysów – po 1 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej, 6) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz wykonawczych i uzyskania akceptacji projektu, 7) Wykonawca sporządzi projekt budowy kanału technologicznego, którego budowa jest wyłączona z zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia – (realizację przewidziano tylko w przypadku zgłoszenia chęci użytkowania przez jednostkę odrębną na podstawie ogłoszenia wydanego przez Urząd Gminy). 5. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz. oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 7. Gwarancja. 1) Zamawiający wyznacza najkrótszy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane na 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Określony przez Wykonawcę okres może być dłuższy od najkrótszego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości co najwyżej o 24 miesiące (łącznie 60 miesięcy). Okres ten będzie podlegał ocenie Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert. 2) Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty, certyfikaty itp. dotyczące dostarczonego wyposażenia (dot.m.in. wyposażenia placu zabaw, lamp, ławki multimedialnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ); Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeżeli dotyczy); Oświadczenia udostępniającego (jeżeli dotyczy); Oświadczenia Wykonawców wspólnie składających ofertę (jeżeli dotyczy). Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach