Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz ich odwodnień na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz ich odwodnień na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wyniesień dla pieszych, skrzyżowań oraz ich odwodnień na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym w zakresie: 1) opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy, 2) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną /w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 egz./, b) badaniami zagęszczenia gruntu, c) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami niezbędnymi do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia oraz przekazaniem pasa drogowego Zarządowi Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu /dojścia i dojazdu/ do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji, d) odbiorami technicznymi przez gestorów sieci. 2. Zamawiający wymaga odbudowy poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji. 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane prace
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6 500,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. w Białymstoku, Rachunek Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach