Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521 B - ulica Graniczna i ulica 3-go Maja do skrzyżowania z ulica Żwirki i Wigury w Łapach - Etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 05066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521 B - ulica Graniczna i ulica 3-go Maja do skrzyżowania z ulica Żwirki i Wigury w Łapach - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku od km 0+000 do km 0+500: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości 0,53 km, - karczowanie pni drzew o śr. 10-35 cm, - mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (ziemi z częściami organicznymi), grubość warstwy 15 cm, - rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm, - rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm, - rozebranie krawężników betonowych, - rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 cm, - rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej, - rozebranie słupków do znaków drogowych, - rozebranie tarcz znaków drogowych, - rozebranie ław pod krawężniki, II. ROBOTY ZIEMNE: - Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V, - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku, - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. Ii uzyskanego z wykopu, III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO: - Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. 30 cm, - wykonanie przykanalików z rur pvc o średnicy 20 cm, - wykonanie studni kanalizacyjnych o śr. 1,2 m. - wykonanie studzienek ściekowych, - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, - regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych, IV. PODBUDOWY: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-VI, - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z dodatkiem 30 % przekruszonego betonu uzyskanego z rozbiórek gr. 20 cm, - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gr. Warstwy 15 cm, - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 gr. warstwy 7cm V. NAWIERZCHNIE - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 6 cm, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 5 cm, - wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. Gr. W-wy 15 cm, - wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. Gr. W-wy 5 cm, VI. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU: - Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe, - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane, - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyżowaniach i przejściach, - ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, - przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków, VII. ELEMENTY ULIC: - Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30 cm na ławie betonowej z oporem, - ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6 cm, VIII. INNE ROBOTY: - Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych, Oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona wykonawca robót. UWAGA: 1. Karpiny po karczowaniu drzew Wykonawca zadania zabezpieczy we własnym zakresie; Gruz z rozbiórek elementów betonowych należy przekruszyć. Destrukt i tarcze znaków drogowych należy odwieźć na bazę ODM w Surażu (ok. 8 km). 2. Nadmiar ziemi urodzajnej (ziemi z częściami organicznymi) oraz grunt z wykopu wykonawca zadania odwiezie na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Na okoliczność przekazania w/w gruntu zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednaj z wybranych form: 1) pieniądzu na konto zamawiającego w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 03857950 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach