Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce nr 131 w Dzietrzychowie (2 postępowanie)

Gmina Sępopol ogłasza przetarg

 • Adres: 11-210 Sępopol, ul. 11 Listopada
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 613 181 , fax. 896 790 821
 • Data zamieszczenia: 2020-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępopol
  ul. 11 Listopada 7
  11-210 Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 613 181, fax. 896 790 821
  REGON: 53028700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce nr 131 w Dzietrzychowie (2 postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi na działce nr 131 w Dzietrzychowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o długości 0,363 km. Przedmiotowa droga jest ważnym wewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniającym połączenie terenu na którym zlokalizowane są budynki wielorodzinne i jednorodzinne oraz obiekty pomocnicze takie jak garaże. 2.Zamówienie obejmuje: 1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, 2) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych. 3.W powyższym zakresie robót przedmiotu zamówienia należy uwzględnić także: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, 2) nadzór autorski, 3) wykonanie projektu czasowego i stałej organizacji ruchu, 4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych, 2) rozebranie istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych betonowych oraz płyt chodnikowych, 3) wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 47 cm, 4) wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni o głębokości 30, 5) wykonanie podbudowy z chudego betonu na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. 7) Stan istniejący drogi : a. Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku przebudowanej drogi stanowi nawierzchnię z prefabrykatów betonowych. b. W obszarze drogi występuje sieć uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza). Droga w części posiada oświetlenie uliczne. Na przedmiotowej drodze nie występuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi odbywa się powierzchniowo na przyległe tereny zielone. Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za spełnienie warunku uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach