Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej - remont kompleksowy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002050 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002050, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej - remont kompleksowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację remontu kompleksowego budynku Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 9 2.Zamówienie obejmuje w szczególności sporządzenie w oparciu o Załącznik nr 3 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy projektu budowlanego, sporządzenie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów. 3.Zamawiający organizuje wizję lokalną na obiekcie w dniu 10.07.2013 r. Wykonawcy chcący uczestniczyć w wizji winni stawić się w dniu 10.07.2013 r. o godz. 10:00 w holu Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 9 4.Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. 5.Zamawiający zapewnia media. 6.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na: 6.1wykonaną dokumentację wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia jej odbioru. Zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji określa projekt umowy. 6.2wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy oraz zainstalowane urządzenia minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. 7.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu, jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. 8.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452160004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 60.000,00 zł, należy wnieść jak niżej: 1.Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620) 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP- 2380-176-62/2013 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 18.07.2013 r. do godziny13:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 18.07.2013 r. o godzinie 13:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3.Wadium w innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ należy najpóźniej w dniu 18.07.2013 r. do godziny 13:00 złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19, w kasie KWP w Katowicach, bądź oryginał dołączyć do oferty. 3.1 Kasa jest czynna we wtorki i czwartki oraz pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w godzinach 11.00 - 13.00 3.2 Wadium wnoszone w innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP 3.3 Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty. 4.Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie VII SIWZ 5.Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym 5.1. w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 5.2. w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5.3. w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.1odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 1.2nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 1.3zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców zawiązanego konsorcjum

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach