Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG”

Gmina Mikołów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 248 500 , fax. 323 248 400
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mikołów
  Rynek 16
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 323 248 500, fax. 323 248 400
  REGON: 27625763000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG” w Mikołowie na terenie istniejącego obiektu sportowego. Konstrukcja do treningów biegów przeszkodowych jest planowana do realizacji na działce nr 1007/56. W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. konstrukcji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje. Konstrukcja ma mieć wymiary minimum 10,0 m x 3,0 m i wysokość ok. 3,0 m i znajdować się ma na terenie istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy boiskami, a łukiem bieżni. Należy przewidzieć prace ziemne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego. Wykonawca posiadając projekt wraz z uzgodnieniami dokona zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Zakres prac: I Prace projektowe Wykonanie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. Ilość kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji. Przed złożeniem do Starostwa Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora. Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG, doc. 1) Mapę do celów projektowych/mapę zasadniczą Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. 2) Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 3) Projekt musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. 4) Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów. 5) Ilość opracowań dla Zamawiającego: projekt budowlany – Ilość kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. Dokumentacji. Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG, doc. 6) Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa. 7) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 8) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 9) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 10) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych. II Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, przewidziane do realizacji w terminie do 17.08.2020 r. • Geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktów inwestycji, • Roboty ziemne związane z wykonaniem połączenia konstrukcji z gruntem, • Montaż konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych • Montaż tablicy informacyjnej, • Montaż mat przerostowych na istniejącej trawie, • Prace porządkowe z ewentualnym obsianiem trawą. W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności: Konstrukcja ma mieć wymiary minimum 10,0 m x 3,0 m, wysokość ok. 3,0 m i być zespolona na stałe z gruntem. Projektowana konstrukcja znajdować się ma na terenie istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy boiskami, a łukiem bieżni. Konstrukcja musi być odporna na warunki atmosferyczne (zabezpieczona ocynkiem i farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV), stabilna. Elementy szczególnie narażone na wycieranie powłoki wykonane mają być ze stali nierdzewnej. Lakier matowy, szorstki, ułatwiający chwyt i zapobiegający ślizganiu się dłoni. Pod konstrukcją należy wykonać nawierzchnię bezpieczną (syntetyczną z mat przerostowych) o wymiarach konstrukcji + min. 1,0 m z każdej strony Klatka przeznaczona ma być do instalacji na zewnątrz, stabilnie przymocowana do betonowych fundamentów. Wymagana dotyczące terenu: • podłoże: mata przerostowa z wysoką odpornością na ścieranie posiadająca atest PZH, certyfikat HIC (upadek z wysokości pow. 3,0 m) oraz spełniająca normę PN-EN 1177. Stalowa konstrukcja o wymiarach minimalnych: szer. 3,0 m x dł. 10,0 m x wys. około 3,0 m zawierająca następujące przeszkody: 1) Monkey bar prosty; 2) Multirig (klasyczny) (kółka + drążek) – element do ćwiczenia siły uchwytu, koordynacji polegający na swingu; 3) Drabinki ruchome min. 2 szt.; 4) Flying monkey bars - drążki do przeskakiwania góra dół oraz przechodzenia na rękach. Odległość od drążków = 1,80 m; 5) Drążki do podciągania; 6) Hot wheels (obręcze, koła obrotowe); 7) Kołowrotek (chomik); 8) Drabina salmona; 9) Lina – do podciągania się o długości 4,0 m; 10) Kołki do przechodzenia z ringami (ninja ring); 11) Strażak; 12) Wariat; 13) Kołkownica (pozioma lub pionowa). Tablica informacyjna 1 szt. ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, powinna zawierać warunki i zasady korzystania z konstrukcji do biegów przeszkodowych, numery telefonów alarmowych (policja, pogotowie ratunkowe, straż miejska). Opis i piktogramy należy wykonać na płycie HPL, druk sitodruk. Treść planowaną do umieszczenia na tablicy należy uzgodnić z Inwestorem. Szczegółowy opis zamieszczono w programie funkcjonalno – użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach