Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Gmina Miasto Wąbrzeźno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6884500 , fax. 56 688 27 48
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Wąbrzeźno
  ul. Wolności 18 18
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6884500, fax. 56 688 27 48
  REGON: 87111878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw. Zakres prac obejmuje w szczególności: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 647/1 w Wąbrzeźnie będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw tj. o powierzchni ok. 500 m2, w ramach programu Radosna Szkoła, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r., zmiany zgodnie z Uchwałą Nr 113/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok. 500 m2 w tym: a) nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny ok. 240 m2, (w kolorze zgodnym z programem Radosna Szkoła) b) nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna - ok. 50 m2 (w kolorze zgodnym z programem Radosna Szkoła) c) zieleń naturalna - trawnik - ok. 210 m? (zakres prac obejmuje renowację obszaru, który zostanie zniszczony w trakcie prac budowlanych. Należy przewidzieć możliwość wycinki drzew. Stan obecny zieleni jest zadowalający) Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewniającego jakość (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do SIWZ Programie funkcjonalno - użytkowym W przypadku określenia w programie funkcjonalno-użytkowym przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł, Słownie: cztery tysiące złotych. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach