Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Września w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Września w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Września. 2. W ramach zadania należy opracować dokumentację projektową oraz na jej podstawie wykonać oświetlenie ul. Bohaterów Września na brakującym odcinku, wzdłuż budynków jednorodzinnych szeregowych o szacunkowej długości około 220 m. Oświetlenie zasilane linią kablowa doziemną, latarnie aluminiowe z LED-owym źródłem światła. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. W związku z tym, iż Wykonawcy przysługuje z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys powyższy ma jedynie charakter pomocniczy. 4. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane i czynności określone w programie funkcjonalno-użytkowym oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. 5.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dokonania skutecznego zgłoszenia budowy lub przygotowania wniosku i uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od zarządcy drogi decyzję o zajęciu pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym. Po zakończonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie należy odtworzyć. Wykonawca jest obowiązany uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi. 7. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja określająca zasady postępowania przetargowego. 8. Zamawiający informuje, że dysponuje mapą do celów projektowych na przedmiotowe zadanie oraz uzyska i dostarczy Wykonawcy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w postaci: a) wersja drukowana: - projekt budowlany w 4 egz., - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz., - przedmiar robót w 2 egz., b) wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie zamkniętym w 1 egz. Ponadto, Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych. 11. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem w programie funkcjonalno-użytkowym nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 12. Zamawiający wymaga, by przed złożeniem ofert Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie planowanej inwestycji. W związku z powyższym, na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wyznaczy termin składania ofert odpowiednio dłuższy od minimalnego terminu składania ofert określonego w ustawie Pzp. Koszty odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 13. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem postępowania oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, znanych w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): - roboty związane z ułożeniem linii kablowych oświetlenia ulicznego, - roboty związane z montażem fundamentów i słupów oświetleniowych, - roboty związane z montażem wysięgników, opraw i źródeł światła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310) - dalej u.p.a.r.p. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Września w Sieradzu. 4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Uwaga! W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach