Przetargi.pl
,,Zakup sprzętu i wyposażenia do poradni ginekologicznej w SPZPOZ w Widawie”

Gmina Widawa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 6721034 , fax. 43 6721152
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Widawa
  ul. Rynek Kościuszki 10
  98-170 Widawa, woj. łódzkie
  tel. 43 6721034, fax. 43 6721152
  REGON: 73093457100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.widawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do poradni ginekologicznej w SPZPOZ w Widawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia do poradni ginekologicznej w SPZPOZ w Widawie zlokalizowanej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie, przy ul. Rynek Kościuszki 11. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie, ustawienie, przekazanie do użytkowania, instalację, uruchomienie, przeszkolenie, podłączenie mediów i sprawdzenie poprawności działania przedmiotu dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. rodzaj, ilość parametry sprzętu medycznego, wymiary mebli zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (zwanych dalej pakietami). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i w przypadku elementów wymagających montażu, zamontować, fabrycznie nowe meble i sprzęt medyczny, nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich, kompletne z pełnym okablowaniem, niezbędnym wyposażeniem np.: (złącza, zasilacze, wtyczki i itp.) gotowe do pracy, posiadające licencje na oprogramowanie aktualnie produkowane na rynku, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w dostarczony sprzęt i wyposażenie przed dostawą do Zamawiającego. Sprzęt i wyposażenie muszą być dostarczone do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie, przy ul. Rynek Kościuszki 11; 98-170 Widawa. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dostarczy instrukcje obsługi/użytkowania. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dostarczy karty gwarancyjne zgodne z wymogami SIWZ. Oferowany sprzęt i wyposażenie musi posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175) oraz muszą być oznakowane zgodnie z przepisami w/w ustawy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Ewentualne szkody powstałe w związku z wnoszeniem i montażem sprzętu i wyposażenia zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres min. 24 miesięcy odrębnie w odniesieniu do każdej części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę (dotyczy to okresu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, niezależnego od okresów gwarancji udzielanych przez producentów poszczególnych elementów i urządzeń). Gwarancja jakości rozpoczyna swój bieg w dniu odbioru końcowego przedmiotu dostawy i przyjęcia jej przez Zamawiającego co zostanie potwierdzone przez podpisanie protokołu odbioru końcowego dla całości dostaw objętych zobowiązaniem Wykonawcy. Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 5 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie czas krótszy. Czas reakcji serwisowej oznacza czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone usterki lub wady lub dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach co najmniej takich samych jak sprzęt lub wyposażenie albo ich elementy podlegające naprawie. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie (dni robocze), faksem lub drogą elektroniczną (na numer telefonu, faxu lub adres mailowy Wykonawcy wskazany w umowie) w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. Rozwiązania równoważne: podane w załączniku nr 1 do SIWZ nazwy /znaki towarowe /marki mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w SIWZ i w/w załącznikach. Wykonawca który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach