Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej - ZP/PN-3/19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 74 47 002 , fax. 857 447 133
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 74 47 002, fax. 857 447 133
  REGON: 29382900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej - ZP/PN-3/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej, o konstrukcji budynku drewnianej lub stalowej wraz z parkingiem, na nieruchomości o numerze geodezyjnym 12193/3 przy ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy wraz z Koncepcją architektoniczno-funkcjonalną, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zabezpieczenie oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 t.j.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiającego: 27 1130 1059 0017 3408 0720 0001 z dopiskiem „Wadium w procedurze Nr ZP/PN-3/19”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 2) – 5), oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, przy czym dokument ten nie może stanowić całości z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 1) Oświadczenia wstępne potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału – sporządzone odpowiednio zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ oraz Załącznika nr 4 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4) Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ lub inny dokument, z którego wynika takie zobowiązanie (jeżeli dotyczy). 5) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż forma pieniężna (z uwzględnieniem zasad określonych w sekcji IV.1.2).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach