Przetargi.pl
„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zagórz”

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 622 062 , fax. 134 622 062
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 134 622 062, fax. 134 622 062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zagórz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zagórz”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 4.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 4.2.1. część 1 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej” obejmująca: 1) opracowanie indywidualnych inwentaryzacji i ekspertyz oraz symulacji dla 18 zestawów fotowoltaicznych w celu sprawdzenia wytrzymałości wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV na budynkach. 2) opracowanie indywidualnych projektów budowlanych niezbędnych do dostawy i montażu 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych o minimalnej łącznej mocy zainstalowanej 209,55 kW wraz z innymi niezbędnymi instalacjami i połączeniami - na podstawie PFU pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz przez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne”. UWAGA!!! Niniejszy PFU obejmuje również swoim zakresem wytyczne do zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów na biomasę. Część nr 1 obejmuje swoim zakresem jedynie zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych w celu realizacji inwestycji. 4) dostawę i montaż na budynkach użyteczności publicznej 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z innymi niezbędnymi instalacjami i połączeniami, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi. 5) Wykonawca zobowiązany jest do montażu optymalizatorów mocy w przypadkach, jeżeli uzna się je konieczne. 6) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, 7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, 8) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do dostawcy energii elektrycznej. 4.2.2. część 2 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłowni na biomasę w budynku Domu Ludowego w Łukowem”, obejmująca: 1) opracowanie indywidualnej inwentaryzacji obiektu umożliwiającej wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dostawę i montaż kotła na biomasę wraz z budową zbiornika na paliwo stałe o pojemności minimum 250 dm3. Uwaga!!! Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiornika na paliwo o takiej pojemności aby zapewnić ciągłość pracy pieca przez 30 dni. 2) Dostawa z montażem wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi dotyczy lokalizacji - Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna – minimalna zainstalowana moc kotła – 30 kW; 3) uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 4) opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania na podstawie PFU pn. „Montaż kotłów na biomasę na obiektach użyteczności publicznej” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych do realizacji decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp. UWAGA!!! PFU zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów w różnych lokalizacjach. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania prac w lokalizacji - Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna. 5) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu organizacji budowy i technologii robót, 6) wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni. 4.2.3. część 3 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłowni na biomasę w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowem”, obejmująca: 1) opracowanie indywidualnej inwentaryzacji obiektu umożliwiającą wykonanie kompletnych dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dostawę i montaż kota na biomasę wraz z budową zbiornika na paliwo stałe o pojemności minimum 250 dm3. 2) Uwaga!!! Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiornika na paliwo o takiej pojemności aby zapewnić ciągłość pracy pieca przez 30 dni. 3) Dostawa z montażem wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi dotyczy lokalizacji - Szkoła Podstawowa / Łukowe 64, 38-516 Tarnawa Dolna – minimalna zainstalowana moc kotła – 300 kW. 4) uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 5) opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania na podstawie PFU pn. „Montaż kotłów na biomasę na obiektach użyteczności publicznej” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych do realizacji decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp. UWAGA!!! PFU zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów w różnych lokalizacjach. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania prac w lokalizacji - Szkoła Podstawowa / Łukowe 64, 38-516 Tarnawa Dolna 6) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu organizacji budowy i technologii robót, 7) wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni. 4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym: 1) załącznik Nr 1a do SIWZ (część 1 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne). 2) załącznik Nr 1b do SIWZ (część 2 i 3 zamówienia – kotły na biomasę). 4.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 4.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 4.6.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 12.1.1. dla części 1 zamówienia: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł i 00/100), 12.1.2. dla części 2 zamówienia: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset zł i 00/100), 12.1.3. dla części 3 zamówienia: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł i 00/100 ). 12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w pkt. 12 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach