Przetargi.pl
Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 43 689 62 , fax. 13 43 689 63
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Tysiąclecia 7
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 43 689 62, fax. 13 43 689 63
  REGON: 37041211500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordkrosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię C i C+E prawa jazdy. Wymagane parametry techniczne fabrycznie nowego samochodu ciężarowego: 1.Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający warunki normy EURO 6 o mocy znamionowej min. 170 kW, max. 200 kW, o pojemności od 5000 cm3 do 8000 cm3; 2.Prędkość co najmniej 80 km/h; 3.Dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12 000 kg; 4.Rzeczywista masa całkowita co najmniej 10 000 kg (z ładunkiem zabezpieczonym zgodnie z aktualnymi przepisami); 5.Długość od 8,00 m do 8,50 m; 6.Szerokość od 2,40 m do 2,60 m; 7. Rozstaw osi od 4,00 m do 4,50 m; 8. Ilość osi – 2; 9.Manualna skrzynia biegów z min. 8 przełożeniami w jeździe do przodu; 10.Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne ABS z możliwością wyłączania układu z wnętrza kabiny kierowcy; 11.Układy kontroli trakcji ASR oraz stabilizacji toru jazdy ESP (z możliwością wyłączania układu z wnętrza kabiny kierowcy); 12.Hamulec silnikowy uruchamiany pedałem hamulca zasadniczego; 13.Cyfrowy tachograf samochodowy dla dwóch kierowców z legalizacją i polskim menu; 14.Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; 15. Wspomagany układ kierowniczy, koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach; 16. Światło cofania z sygnałem dźwiękowym; 17. Osłony boczne przeciw najazdowe; 18. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu 2020. Wymagane wyposażenie: 1. Kabina amortyzowana dzienna, bez leżanki, koloru białego wyposażona w: - klimatyzację, - ogrzewanie, również z nadmuchem na nogi kierowcy i pasażera, - siedzenia kierowcy i pasażera (egzaminatora) z zawieszeniem pneumatycznym, z podłokietnikami, możliwością regulacji i z pasami bezpieczeństwa, - dodatkowe, środkowe siedzenie statyczne z pasami bezpieczeństwa, - szybę czołową zespoloną z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną lub przyciemnianym pasem górnym szyby, - osłony przeciwsłoneczne – 3 szt., - elektrycznie sterowane szyby boczne, - ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka wsteczne, lewe i prawe, - ogrzewane i elektrycznie sterowane szerokokątne lusterka wsteczne lewe i prawe, - dodatkowe, szerokokątne, podgrzewane lusterka prawe i lewe dla egzaminatora, zapewniające widoczność boku pojazdu i zespołu pojazdów oraz obszaru przestrzeni za pojazdem i zespołem pojazdów, - ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka bliskiego widzenia, - lusterko przednie, - podgrzewany układ zasilania paliwa, - osuszacz powietrza w układzie hamulcowym, - fartuchy przeciw błotne (bez reklam), - światła do jazdy dziennej (zgodne z ECE R87), - wyświetlacz na tablicy wskaźników w języku polskim, - gniazdo zapalniczki 24 V, - 2 kpl. kluczyków. 2. Oferowany samochód ciężarowy ma mieć: - zamontowaną belkę zabezpieczającą przed wjazdem z tyłu i przodu, - koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia, - przedni zaczep do holowania, 3. Skrzynia ładunkowa zamknięta szerokości i wysokości nie mniejszych jak kabina kierowcy: - z aluminiowymi burtami o wysokości 0,5 m (bez reklam), - obudowana opończą koloru jasno-stalowego o wzmocnionej konstrukcji zapobiegającej zaleganiu wody, śniegu i lodu, z dwuspadowym dachem o wymiarach jak w przyczepie będącej w posiadaniu Zamawiającego tj. KONAR JG2 nr rej. RK27530, z okienkiem kontrolnym analogicznie jak w w/w przyczepie (bez reklam), - podłoga wodoodporna i antypoślizgowa. Wyposażenie dodatkowe: 1. Urządzenia powtarzające działanie mechanizmów sterowania pojazdem usytuowane po stronie egzaminatora zgodnie z przepisami: - pedał hamulca roboczego oraz sprzęgła, -dodatkowe kontrolki dla egzaminatora: kierunkowskazów (lewego i prawego) - koloru zielonego, świateł pozycyjnych – koloru żółtego, świateł mijania koloru zielonego, światła STOP koloru czerwonego, świateł drogowych koloru – niebieskiego, użycia pedału hamulca roboczego (2 szt.), informujące, którym pedałem został uruchomiony hamulec; – koloru czerwonego, użycia pedału sprzęgła koloru żółtego wszystkie kontrolki z opisami, -kontrolki powinny być widoczne, ale nie mogą też oślepiać egzaminatora i osoby egzaminowanej po zmroku. 2. Przystosowanie do ciągnięcia przyczepy będącej w posiadaniu Zamawiającego (KONAR JG2 nr rej. RK27530) – sprzęg z długą dźwignią do bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy (dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia). 3. Przyłącza elektryczne i hamulcowe do przyczepy (złącze pneumatyczne DUO - MATIC) umieszczone przy sprzęgu, po prawej stronie, pod skrzynią ładunkową w sposób umożliwiający łatwy i bezpieczny dostęp przy złączaniu i rozłączaniu przyczepy, zabezpieczone przed uszkodzeniem przy maksymalnym skręcie, zamontowane poniżej ramy. 4. Zabezpieczenie zapobiegające kradzieży np. immobiliser, wyposażony w centralny zamek z pilotem w kluczyku. 5. Oznaczenie pojazdu w sposób zgodny z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 marca 1997 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 110) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 6. Podświetlane tablice „L” z przodu i z tyłu pojazdu, łatwe w demontażu (bez użycia narzędzi). 7. Z przodu i z tyłu wykonany z folii odblaskowej napis „Egzamin”. 8. Samochód ciężarowy powinien mieć na wyposażeniu: a) apteczkę pierwszej pomocy, b) trójkąt ostrzegawczy, c) gaśnicę, d) kliny pod koła 2 szt., e) podnośnik hydrauliczny min. 10 t, zabezpieczony przed przemieszczaniem, f) dywaniki podłogowe gumowe w kabinie kierowcy. 9. Wymagane jest niezależne zasilanie do monitoringu mobilnego włączane pilotem, kluczykiem przy otwarciu zamka drzwi lub kluczykiem w stacyjce w pozycji zapłon i wyłączane pilotem lub kluczykiem tylko po zamknięciu zamka drzwi. 10. Wymagany jest kompletny monitoring nagrywający przebieg egzaminu (szczegółowy opis tego wymogu znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ). 11. Świadectwo homologacji dla pojazdu niekompletnego i dla pojazdu skompletowanego. 12. Karta pojazdu, książka serwisowa, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu. 13. Instrukcja obsługi i wyposażenia w języku polskim. 14. Zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego – „pojazd przystosowany do nauki jazdy i egzaminowania (L), dostarczone w czasie odbioru pojazdu. 15. Dokumenty potwierdzające masę rzeczywistą pojazdu. Wymagane warunki gwarancji na samochód ciężarowy: a) na pojazd minimum 24 miesiące bez limitu km; b) na powłokę lakierniczą - 60 miesięcy, c) na perforację blachy - 60 miesięcy, Wykonawca obowiązany jest podać nazwę i adres serwisu usytuowanego najbliżej siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km. Wymagany jest serwis mobilny w sytuacjach, gdy awarię (usterkę) można usunąć u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby Wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach