Przetargi.pl
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na stadionie Śląskim w Chorzowie

Stadion Śląski Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-029 Katowice, Reymonta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(32)4797000, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion Śląski Sp. z o.o.
  Reymonta 24/203
  40-029 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48(32)4797000, , fax. -
  REGON: 24337382700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://stadionslaski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na stadionie Śląskim w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie” Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach