Przetargi.pl
ZAPEWNIENIE OBSŁUGI ARTYSTYCZNEJ I ORAGANIZACYJNEJ DOŻYNEK GMINNYCH W BORKU STRZELINSKIM

Gmina Borów ogłasza przetarg

 • Adres: 57-160 Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3933022 , fax. 071 3933035
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borów
  ul. Konstytucji 3 Maja 22 22
  57-160 Borów, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3933022, fax. 071 3933035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borow.ug.g.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPEWNIENIE OBSŁUGI ARTYSTYCZNEJ I ORAGANIZACYJNEJ DOŻYNEK GMINNYCH W BORKU STRZELINSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja imprezy pn. Dożynki Gminne w Borku Strzelińskim w dniu 30 sierpnia 2009r. od godz. 13.00 do godz. 24.00 - pod względem artystycznym oraz zapewnienia zaplecza technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ubiegający się przedmiotowe zamówienie musi złożyć oświadczenie o spełnieniu tych warunków oraz dokumenty na ich potwierdzenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, poprzez zastosowanie kryterium spełnia, nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty (o których mowa w SIWZ) zostały załączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Nie spełnienie w.w wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie oraz następujące dokumenty: Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia-załącznik nr 2 do SIWZ. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia-załącznik nr 2 do SIWZ. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz to, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego-załącznik nr 2 do SIWZ. Do oferty każdy z Wykonawców powinien załączyć także: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: borow.ibip.wroc.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną