Przetargi.pl
Zapewnienie czystości ulic, chodników i placów na terenie Gminy Świeradów-Zdrój

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7816471 , fax. 075 7816585
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  ul. 11-go Listopada 35 35
  59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7816471, fax. 075 7816585
  REGON: 23082139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie czystości ulic, chodników i placów na terenie Gminy Świeradów-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania obejmuje: Część 1: - ulice : powierzchnia 67183 m?, chodniki : powierzchnia 10097 m?, - utrzymanie w czystości terenów przed przystankami oraz pod zadaszeniem przystanków autobusowych - 2szt. , - zadania dodatkowe: czyszczenie tablic informacyjnych i planów miasta 2 razy w trakcie trwania umowy, montaż i demontaż oznakowania drogowego - ok. 25 szt. Zakres robót obejmuje uprzątnięcie materiału uszorstniającego po zimie. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc wykonania usługi. Część 2: - ulice : powierzchnia 28671 m?, chodniki : powierzchnia 1380 m?, Zakres robót obejmuje uprzątnięcie materiału uszorstniającego po zimie. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za jedno posprzątanie. Zamawiający zleci sprzątanie 15 razy w trakcie trwania umowy, Część 3: - ulice : powierzchnia 31033 m?, - zadania dodatkowe: czyszczenie tablic informacyjnych 2 razy w trakcie trwania umowy, Zakres robót obejmuje uprzątnięcie materiału uszorstniającego po zimie. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za jedno posprzątanie. Zamawiający zleci sprzątanie 8 razy w trakcie trwania umowy. Część 4: - ulice : powierzchnia 19910 m?, - utrzymanie w czystości terenów przed przystankami oraz pod zadaszeniem przystanków autobusowych - 1szt. , Zakres robót obejmuje uprzątnięcie materiału uszorstniającego po zimie. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za jedno posprzątanie. Zamawiający zleci sprzątanie 5 razy w trakcie trwania umowy. Część 5: - ulice : powierzchnia 47983 m?, - utrzymanie w czystości terenów przed przystankami oraz pod zadaszeniem przystanków autobusowych - 4szt. , - zadania dodatkowe: czyszczenie tablic informacyjnych 2 razy w trakcie trwania umowy, Zakres robót obejmuje uprzątnięcie materiału uszorstniającego po zimie. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za jedno posprzątanie. Zamawiający zleci sprzątanie 15 razy w trakcie trwania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.umswieradowzdroj.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach