Przetargi.pl
Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy w sezonie zimowym 2012/2013 w ilości około 180 000 litrów.

Gmina ogłasza przetarg

 • Adres: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7121100 do 101 , fax. 085 7121017
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina
  ul. Solidarności 1 1
  16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 085 7121100 do 101, fax. 085 7121017
  REGON: 00052736800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowa-bial.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy w sezonie zimowym 2012/2013 w ilości około 180 000 litrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni: a) Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Południowej 13 w ilości około 130 000 litrów, b) Samorządowego Przedszkola - Żłobka w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Szkolnej 8 w sezonie zimowym w ilości około 26 000 litrów, c) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 1000-lecia PP 4 w ilości około 24 000 litrów w okresie 12 miesięcy transportem własnym o parametrach nie gorszych jak: - gęstość w temp. 15oC - min. 820 kg/m3, - wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, - temperatura płynięcia max. - 20 stopni C, - temperatura zapłonu min. 56 oC, - zawartość siarki - max. 0,1 % m/m z załączeniem certyfikatu jakości oleju (atestu)..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tys. zł zero gr.). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w BS w Sokółce O Dąbrowa Białostocka, Nr rachunku: 59 8093 0000 0039 2134 2000 0050 z adnotacją -wadium - Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy w sezonie zimowym 2012-2013. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowa-bial.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach