Przetargi.pl
Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach

Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6565800, 6565815 , fax. 085 6565803
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Siemiatycze
  ul. Pałacowa 2 2
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 085 6565800, 6565815, fax. 085 6565803
  REGON: 05002691100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemiatycze.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa I etapu linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu budowy linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Armii Krajowej na odcinku od transformatora w kierunku Zakładu Oerlemans w Siemiatyczach. Słupy oświetleniowe zlokalizowane będą w pasie drogi powiatowej na odcinku od transformatora Nr 3-1603 w kierunku Zakładu Oerlemans w Siemiatyczach na długości 572mb. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie: 1. montaż linii kablowej YAKXS4x35mm? oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem zastosowania rur osłonowych SRS110 metodą przecisku pod utwardzonymi wjazdami; 2. montaż skrzynki sterowniczo-pomiarowej SO przy słupie stacji transformatorowej nr 3-1603; 3. montaż słupów stalowych szt. 14 z oprawami oświetleniowymi o profilu zamkniętym typu ORION o wysokości 10m, z oprawami sodowymi z demontażu ThormJen100W oraz na słupach 1-3 zamontować oprawy sodowe SGS102 100W lub równoważne; Realizowana linia oświetleniowa zasilana będzie zgodnie z warunkami przyłączenia RE3-3/473/2012 Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 111 sekretariat , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.siemiatycze.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach