Przetargi.pl
Zamówienie z wolnej ręki: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami remonterem drogowym typu patcher

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 226 531 , fax. 627 226 531
 • Data zamieszczenia: 2021-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 226 531, fax. 627 226 531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie z wolnej ręki: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami remonterem drogowym typu patcher
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot umowy dotyczy Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami remonterem drogowym typu patcher Zakres prac obejmuje: : wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową klasy C 65 BP3 PU/RC oraz grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych głębokościach wyboju). Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy bazaltowe płukane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych. Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem- remonterem typu „Patcher” przystosowanym do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania grysów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów. Przewidywana ilość do wbudowania emulsji i grysów: 113 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach