Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH, OGRZEWACZA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7652438, 7657211 w 143 , fax. 957 652 410
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Niedziałkowskiego
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7652438, 7657211 w 143, fax. 957 652 410
  REGON: 21037354300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzozchoszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH, OGRZEWACZA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Pomp infuzyjnych, 2. Ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych, zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ. Przetarg podzielony jest na 2 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 6 „opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33194110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany Sprzęt do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zmianami), oraz posiada zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełnienia przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich, posiada materiały informacyjne ( ulotki, katalogi, opisy ) oferowanego sprzętu i przedłoży je Zamawiającemu na każde jego żądanie, załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1- formularz ofertowy, Załącznik nr 2- formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 a- okres gwarancji , serwis Załącznik nr 4 – projekt umowy. Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach