Przetargi.pl
„Odnowienie pomieszczeń w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska”

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska ogłasza przetarg

 • Adres: 72-123 Kliniska Wielkie, Pucko
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4312133, 4312124 , fax. 914 181 560
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
  Pucko 1
  72-123 Kliniska Wielkie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4312133, 4312124, fax. 914 181 560
  REGON: 81053915000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kliniska.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odnowienie pomieszczeń w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: „Odnowienie pomieszczeń w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania podzielony został na II etapy: A) Etap I obejmujący m.in.: odnowienie sanitariatów (w tym m.in.: roboty posadzkowe, okładzinowe, malarskie, biały montaż) oraz malowanie pomieszczeń biurowych; B) Etap II obejmujący m.in.: odnowienie korytarzy, klatki schodowej i pomieszczenia sekretariatu (w tym m.in.: roboty posadzkowe, okładzinowe, malarskie, wymiana osprzętu elektrycznego). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącnziki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w miejscowości Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: - oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich realizacji oraz zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do terenu robót, - zapewnienia zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, - zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, - zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującym prawem, w tym w zakresie norm. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu na żądanie przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującym prawem i dopuszczenia do obrotu, - zrealizowania wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z wytycznymi SIWZ, - przywrócenia należytego stanu i porządku terenu na którym prowadzone będą prace, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, - przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszego zamówienia, - informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację przedmiotu zamówienia lub na opóźnienie w jego realizacji. 6. Wykonawca będzie wykonywał prace w obiekcie czynnym, użytkowanym przez pracowników przez 5 dni w tygodniu (od pon.-piąt., w godz.7:00 do 15:00). Prace należy prowadzić etapowo (pokojami), tak aby nie dezorganizować pracy całego biura. 7. Wykonawca zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 8. Wszelkie czynności związane z przygotowaniem pomieszczeń do odnowy (np. zabezpieczenie i przeniesienie mebli) leżą po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca wykona niezbędne pomiary, badania i sprawdzenia pod kątem bezpiecznego użytkowania przedmiotu zamówienia. 10. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie. 12. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania robót. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń budowlanych, resztek zapraw murarskich itp. poprzez wylewanie ich do studzienek ściekowych, umywalek, toalet, itp. 13. Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: − pieniądzu, − poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, − gwarancjach bankowych, − gwarancjach ubezpieczeniowych, − poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz.359 z późn. zm.). 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/ Szczecin; nr rachunku: 52 2030 0045 1110 0000 0055 6240 z dopiskiem: wadium na zadanie pn.: „Odnowienie pomieszczeń w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska” - nr postępowania: S.270.1.9.2019. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1. dokumenty składane przez Wszystkich Wykonawców: 1) formularz oferty sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ, 4) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 1) wykaz robót budowlanych sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach