Przetargi.pl
zamknięty system pobierania krwi

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6100582 , fax. 056 6100596
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja 42 42
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6100582, fax. 056 6100596
  REGON: 00573926000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszdz-torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamknięty system pobierania krwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno - próżniowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość, funkcjonalność
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszdz-torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach