Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej odcinek od drogi krajowej nr 10 w kierunku szkoły podstawowej w Kruszynie

Gmina Sicienko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Sicienko, ul. Mrotecka 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755 , fax. 052 5870407
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sicienko
  ul. Mrotecka 9 9
  86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, fax. 052 5870407
  REGON: 00054702300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej odcinek od drogi krajowej nr 10 w kierunku szkoły podstawowej w Kruszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły podstawowej w Kruszynie od km 0+000 do km 0+222,76 długości 0,222.76 km w miejscowości Kruszyn, gmina Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie Zakres prac obejmuje w szczególności: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie obramowania z krawężników, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, wykonanie podbudowy, wykonanie progów zwalniających, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, wykonanie humusowania grubości 15 cm, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi załącznik g do SIWZ. Wykonanie przebudowy odbywać się będzie zgodnie z Projektem Wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi , których treść stanowi załącznik do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości 3.500,- zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sicienko.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach