Przetargi.pl
Zamieszczanie publikacji prasowych w prasie lokalnej - II postępowanie

Związek Międzygminny "Czysty Region" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 446 11 90 , fax. 77 446 11 49
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Czysty Region"
  ul. Portowa 47 47
  47-205 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 446 11 90, fax. 77 446 11 49
  REGON: 16022399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystyregion.bip-e.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamieszczanie publikacji prasowych w prasie lokalnej - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamieszczanie publikacji prasowych z zakresu: gospodarki odpadami komunalnymi, informacyjnych, komunikatów, ogłoszeń, materiałów promocyjnych oraz innych publikacji prasowych zlecanych przez Zamawiającego, wraz z ich opracowaniem graficznym z materiałów powierzonych i korektą edytorską. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze. Ogłoszenia muszą ukazywać się tygodniku: - płatnym, - ukazującym się w postaci drukowanej, - o zasięgu regionalnym nie większym niż województwo opolskie i nie mniejszym niż powiat kędzierzyńsko-kozielski, ukazujący się raz w tygodniu od poniedziałku do środy, - wymagane jest osiągnięcie jednorazowego nakładu oferowanego tytułu w ilości co najmniej 3.000 egzemplarzy, informacja na ten temat powinna się znaleźć w stopce redakcyjnej, - posiadającym średni jednorazowy nakład prasowy z ostatnich 12 miesięcy nie mniej niż 3.000 egzemplarzy. Część II Zamieszczanie publikacji prasowych z zakresu: gospodarki odpadami komunalnymi, informacyjnych, komunikatów, ogłoszeń, materiałów promocyjnych oraz innych publikacji prasowych zlecanych przez Zamawiającego, wraz z ich opracowaniem graficznym z materiałów powierzonych i korektą edytorską. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze. Ogłoszenia muszą ukazywać się tygodniku: - płatnym, - ukazującym się w postaci drukowanej, - o zasięgu regionalnym nie większym niż województwo opolskie i nie mniejszym niż powiat kędzierzyńsko-kozielski, ukazujący się raz w tygodniu od czwartku do soboty, - wymagane jest osiągnięcie jednorazowego nakładu oferowanego tytułu w ilości co najmniej 3.000 egzemplarzy, informacja na ten temat powinna się znaleźć w stopce redakcyjnej, - posiadającym średni jednorazowy nakład prasowy z ostatnich 12 miesięcy nie mniej niż 3.000 egzemplarzy. Część III Zamieszczanie publikacji prasowych z zakresu: gospodarki odpadami komunalnymi, informacyjnych, komunikatów, ogłoszeń, materiałów promocyjnych oraz innych publikacji prasowych zlecanych przez Zamawiającego, wraz z ich opracowaniem graficznym z materiałów powierzonych i korektą edytorską. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze. Ogłoszenia muszą ukazywać się tygodniku: - bezpłatnym, - ukazującym się w postaci drukowanej, - o zasięgu regionalnym nie większym niż województwo opolskie i nie mniejszym niż powiat kędzierzyńsko-kozielski, ukazujący się raz w tygodniu od poniedziałku do soboty, - wymagane jest osiągnięcie jednorazowego nakładu oferowanego tytułu w ilości co najmniej 10.000 egzemplarzy, informacja na ten temat powinna się znaleźć w stopce redakcyjnej, - posiadającym średni jednorazowy nakład prasowy z ostatnich 12 miesięcy nie mniej niż 10.000 egzemplarzy. Część IV Zamieszczanie publikacji prasowych z zakresu: gospodarki odpadami komunalnymi, informacyjnych, komunikatów, ogłoszeń, materiałów promocyjnych oraz innych publikacji prasowych zlecanych przez Zamawiającego, wraz z ich opracowaniem graficznym z materiałów powierzonych i korektą edytorską. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze. Ogłoszenia muszą ukazywać się tygodniku: - płatnym, - ukazującym się w postaci drukowanej, - o zasięgu regionalnym nie większym niż województwo opolskie i nie mniejszym niż powiat strzelecki, ukazujący się raz w tygodniu od poniedziałku do soboty, - wymagane jest osiągnięcie jednorazowego nakładu oferowanego tytułu w ilości co najmniej 3.000 egzemplarzy, informacja na ten temat powinna się znaleźć w stopce redakcyjnej, - posiadającym średni jednorazowy nakład prasowy z ostatnich 12 miesięcy nie mniej niż 3.000 egzemplarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I - 360,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, - dla części II - 360,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, - dla części III- 360,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, - dla części IV - 360,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w PKO BP nr 80 1020 3668 0000 5002 0266 3508 b. poręczeniach bankowych ; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czystyregion.bip-e.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach