Przetargi.pl
Dostawa, wdrożenie i obsługa powdrożeniowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ( w skrócie ZSI ) na potrzeby Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ( w skrócie GTBS)

Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Plac Basztowy 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4092631 , fax. 077 4092631
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Plac Basztowy 3 3
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 077 4092631, fax. 077 4092631
  REGON: 53150000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tbs.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, wdrożenie i obsługa powdrożeniowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ( w skrócie ZSI ) na potrzeby Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ( w skrócie GTBS)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: A. Dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania użytkowego z bezterminowymi licencjami dla 30 równoczesnych użytkowników - Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania (zwanego dalej ZSI), wykonanego w technologii bazodanowej SQL, który powinien obejmować następujące zagadnienia: 1.Księgowość i finanse w tym obsługa kasy i banków 2.Rozrachunki i windykacja należności 3.Rozliczenie wspólnot mieszkaniowych 4.Obsługa opłat czynszowych 5.Rozliczenie mediów 6.Ewidencja środków trwałych 7.Gospodarka Magazynowa 8.Kadry-Płace 9.Obsługa sprzedaży 10.Centralna ewidencja zasobów 11.Biuro obsługi klienta i rejestracja korespondencji 12.Obsługa wydziału remontowego. A.1.Ogólne wymagania funkcjonalne. Oferowany System Informatyczny musi być kompleksowy i charakteryzować się następującymi ogólnymi cechami: 1. ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, pracującym na jednej - wspólnej dla wszystkich użytkowników - platformie programowej i bazie danych, umożliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w różnych przekrojach i szybki podgląd z różnych poziomów i przez różnych użytkowników; 2. Wszystkie moduły programowe oferowanego ZSI muszą pochodzić od jednego producenta oprogramowania. 3. ZSI musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową SQL, zapewniającą pełną ochronę danych, ciągłą archiwizację oraz pełny wielodostęp; 4. ZSI musi być wyposażony w polskojęzyczny interfejs (wszystkie komunikaty, menu, raporty, pomoc kontekstowa, okna do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje dla użytkownika i inne). 5. Interfejs użytkownika ZSI musi umożliwiać pracę w środowisku MS WINDOWS; 6. ZSI musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, ustawy o własności lokali, o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych; 7. ZSI musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami; 8. ZSI musi przechowywać dane historyczne (zapis nowej informacji nie może spowodować utraty dotychczasowej informacji; poprzednia wartość musi być zapamiętana wraz z okresem, w którym obowiązywała). 9. ZSI musi być oparty o jedną, wspólną dla wszystkich użytkowników systemu bazę danych źródłowych, takich jak słowniki: ulic, nieruchomości, budynków, obiektów, liczników, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp. 10. ZSI ma pracować w technologii Klient-Serwer z możliwością równoczesnego korzystania z bazy danych przez wielu użytkowników, w tym użytkowników pracujących poza siedzibą firmy. 11. Przejście z jednego modułu do drugiego (w ramach uprawnień użytkownika) następuje bez konieczności ponownego logowania się do następnego modułu - dostęp do wszystkich przyznanych użytkownikowi zasobów systemu ma być zapewniony po jednokrotnym wpisaniu identyfikatora (nazwy) użytkownika i jego hasła. 12. ZSI musi umożliwiać pracę zdalną w trybie on-line na bazie danych serwera ze stanowisk zlokalizowanych poza siedzibą GTBS; 13. Musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego dokumentu, oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji; 14. Musi zapewnić dokładne określenie praw dostępu poszczególnych użytkowników systemu do poszczególnych grup danych oraz operacji, jakie może na nich wykonać (wprowadzanie, aktualizacja, przeglądanie, usuwanie); 15. System musi mieć możliwość pełnej archiwizacji danych oraz możliwość łatwego odtworzenia danych w razie awarii. 16. Okna prezentujące dane w postaci tabelarycznej muszą być wyposażone w funkcjonalności sortowania według wybranych kolumn oraz zakładania przez użytkownika filtra wyświetlanej zawartości. 17. System musi umożliwiać wykonywanie wydruków na dowolnym urządzeniu drukującym zainstalowanym w środowisku Windows. 18. ZSI musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób - poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp. 19. System musi posiadać mechanizmy kontroli spójności wprowadzanych danych, w tym wymuszanie pól obowiązkowych. 20. Musi umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika, wraz z możliwością ograniczania dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu, edycji i usuwania. Wymagane jest, aby razem z systemem zostały dostarczone narzędzia umożliwiające samodzielne tworzenie zestawień przez użytkowników; 21. Musi mieć możliwość wprowadzania samodzielnie przez użytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników czynszowych i płacowych oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy. Wprowadzane informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie doboru danych do przeglądania, lub wydruków wg kryteriów zadanych przez użytkownika; 22. Musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office oraz Oppen Office ; przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do wymienionych programów powinno być dostępne dla użytkownika poprzez funkcję -kopiuj do schowka-, lub inny równie prosty w obsłudze sposób; 23. Musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS ) a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe - także w postaci e-deklaracji; 24. System ma umożliwiać bezproblemową zmianę na walutę Euro, w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej. 25. Musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników oprogramowania w postaci podręczników w języku polskim. 26. ZSI poza posiadanymi wymaganiami funkcjonalnymi , musi posiadać narzędzia i funkcjonalności potocznie uznawane za standardowe oraz charakterystyczne i obligatoryjne dla specyfiki prowadzonej przez GTBS działalności . 27. ZSI musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły , posiadać system kontroli uprawnień użytkowników i zapewniać ochronę danych 28. ZSI ma umożliwiać dostęp wraz z przesyłem danych ze zdalnego stanowiska użytkownika B. Dostarczenie i zainstalowanie bazy danych, niezbędnej do uruchomienia ZSI,z licencjami dla 30 równoczesnych użytkowników. Wymagana licencja na bazę danych udzielona zamawiającemu, na okres nie krótszy niż 2 lata. Dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnego środowiska informatycznego obejmującego: 1. oprogramowanie systemowe, 2. oprogramowanie bazodanowe, 3. inne oprogramowanie narzędziowe i administracyjne niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji ZSI, 4. dostarczenie wraz z systemami wszelkich niezbędnych licencji. Przedmiotem zamówienia jest również przeniesienie istniejących baz danych do nowego ZSI. C. Dobór i dostarczenie serwera z oprogramowaniem w języku polskim do proponowanego ZSI. D. Nadzór nad wdrażaniem ZSI obejmujący: 1. wykonanie analizy przedwdrożeniowej , przedstawienie harmonogramu wdrażania ZSI, 2. instalację oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych, 3. parametryzację ZSI, 4. przeniesienie i konwersję danych z dotychczasowych programów Zamawiającego do ZSI, 5. szkolenia stanowiskowe dla użytkującego personelu oraz szkolenie pracowników w zakresie administrowania oprogramowaniem , 6. przetwarzanie testowe. E. Powdrożeniowa obsługa informatyczna w zakresie eksploatacji ZSI w okresie 36 miesięcy od zakończenia wdrożenia . Przedmiot zamówienia powinien obejmować dostawę bezterminowej licencji na oprogramowanie ZSI lub zapis , że oprogramowanie staje się własnością GTBS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany po przeprowadzeniu negocjacji.Wskazane jest aby Wykonawca zapoznał się z siecią komputerową i uwarunkowaniami technicznymi Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722630006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1). Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 4 600,00 zł ( cztery tysiące sześćset zł). 2) Wadium należy wnieść na etapie składania końcowej oferty po przeprowadzonych negocjacjach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Funkcjonalność oprogramowania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na tym etapie postępowania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie występuje.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną