Przetargi.pl
"Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzezińskiego"

Powiat Brzeziński ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8741111, 8743164 , fax. 468 741 111
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzeziński
  ul. Sienkiewicza 16
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 046 8741111, 8743164, fax. 468 741 111
  REGON: 75073171100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzezińskiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem prac jest założenie i modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu brzezińskiego w oparciu o zatwierdzony w dniu 06-12-2019 r. projekt techniczny zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 352) zwanego w dalszej części SIWZ „rozporządzeniem", w szczególności należy wykonać: a) analizę materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym celem ewentualnego wykorzystania ich przy realizacji projektu technicznego; b) Wywiad terenowy dla ustalenia szczegółowej lokalizacji osnowy wysokościowej i uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na umieszczenie znaku wysokościowego; c) stabilizacja nowych znaków wysokościowych; d) pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej; e) opracowanie wyników pomiaru wysokościowego w układach odniesienia PL- EVRF2007-NH, PL-KRON86-NH i Kronsztadt60 oraz PUWP 2000/7 dla współrzędnych poziomych; f) zaktualizowania bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej - BDSOG, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie obejmującym szczegółową osnowę wysokościową w systemie wykorzystywanym przez Zamawiającego (Bank Osnów, oprogramowanie firmy Geobid). Zakres prac będących przedmiotem zamówienia Etap I: Analiza materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności projektu technicznego modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej (P.1021.2019.1007) celem wykorzystania ich przy realizacji kolejnych etapów prac. Etap II: 1. Wywiad terenowy dla ustalenia szczegółowej lokalizacji osnowy wysokościowej i uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na umieszczenie znaku wysokościowego. 2. Stabilizacja nowych znaków wysokościowych. 3. Pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej. Etap III: 1. Opracowanie wyników pomiaru wysokościowego w układach odniesienia PL- EVRF2007-NH, PL-KRON86-NH i Kronsztadt60 oraz PUWP 2000/7 dla współrzędnych poziomych. 2. Aktualizacja bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej - BDSOG, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie obejmującym szczegółową osnowę wysokościową w systemie Zamawiającego (Bank Osnów, oprogramowanie firmy Geobid ). Wyżej wymienione etapy nie stanowią odrębnie rozliczanych składników zamówienia, odbiór prac następuje po wykonaniu wszystkich etapów. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ - Warunki Techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysięce złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.Wadium może być wnoszone w pieniądzu należy je wówczas wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 57 8781 0006 0042 5281 2000 0080 BS w Andrespolu. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299). Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (oryginał gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach