Przetargi.pl
Zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu dla Odry 2006 na działkach nr ew. 27, nr ew. 24- obręb Lisięcice oraz nr ew. 241/1-obręb Ciermięcice

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4363241
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
  ul. Dąbrowskiego 34 34
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4363241
  REGON: 53055891500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu dla Odry 2006 na działkach nr ew. 27, nr ew. 24- obręb Lisięcice oraz nr ew. 241/1-obręb Ciermięcice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi z zakresu zalesiania gruntów porolnych, a w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zalesienia gruntów rolnych położonych w Leśnictwie Mokre w oddziałach 119C,h,i,jk,l,m,o oraz l-ctwie Biernatów oddz.15h,i,j.k,l,n,o,p. Całkowita powierzchnia objęta zalesieniem wynosi 33,18 ha i stanowią ja grunty użytkowane rolniczo. W ramach zadania wykonywane będą następujące prace: 1) Przygotowanie gleby - orka pasów pługiem leśnym L-PZ z pogłębieniem na całej powierzchni przeznaczonej do zalesienia. Pasy muszą być wykonane w odstępie 1,5 m w układzie wg wskazań leśniczego oraz ewentualne ręczne przygotowanie gleby 2) Ręczne sadzenie metodą w jamkę na powierzchni 33,18 ha w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2014 r. Rodzaj, ilość sadzonek (w szt.) oraz więźba sadzenia: a) sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym (kontenery) -więźba 1,5 x 1,0 m (jeżeli będą dostępne) b) sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym (jedno- lub wielolatki) - buk w więźbie 1,5 x 1,0 m; lipa w więźbie 1,5 x 1,2 m; modrzew w więźbie 1,5 x 3,3; świerk w więźbie 1,5 x 1,2 m; dąb w więźbie 1,5x 0,8m; jawor w więźbie 1,5x 1,0m; wiąz 1,5x1,2m; jesion 1,5x1,2m; ilością sadzonek wg gatunków : - buk 52 tys. - lipa 10 tys. - modrzew 6,5 tys. - świerk 13 tys. - dąb 118 tys. - jawor 3 tys. - wiąz 4 tys. - jesion 6 tys. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający. Forma zmieszania wg wskazań leśniczego l-ctwa Mokre i Biernatów. 3) Transport sadzonek na powierzchnie do zalesienia na odległości do 10 km i w ilościach podanych w opisie sadzenia, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i dołowaniem. 4) Grodzenie upraw siatką leśną o wysokości 160 cm. jn.: Biernatów Oddz. 15; Pow. 21,86 ha; siatki 4250 mb. Mokre Oddz.119C; Pow. 6,89 ha; siatki 1100 mb. 5) Zakres usługi obejmuje: a) wykopanie dołków pod słupki w odstępach co 3,5 m - 4 m na głębokość 50-60 cm, b) rozniesienie i wkopanie słupków - słupki długości 250 cm wykonane z drewna dębowego lub modrzewiowego odpowiadającego jakościowo stosowanemu w LP sortymentowi S2a2, okorowane na czerwono, c) doniesienie, zawieszenie i naciągnięcie siatki, d) wykonanie i zamocowanie bram (szerokości min. 4 m) i przejść nad siatką w miejscach wskazanych przez leśniczego, g) transport materiałów na odległości do 10 km wraz załadunkiem i rozładunkiem, Siatkę do grodzenia dostarcza zamawiający. Pozostałe materiały (słupki, żerdzie, gwoździe, skoble) znajdują się w gestii Wykonawcy. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac określone zostaną w zleceniach przekazania prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych (wzór protokołu dostarczy zamawiający). Odbiór ilościowo - jakościowy prac dokonywany będzie przez właściwych terytorialnie leśniczych na druku protokółu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę. Należność za usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy do 14 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia opakowań, butelek, pojemników i innych śmieci z powierzchni na której wykonywana jest usługa. Prace realizowane w ramach zamówienia będą wykonywane w lasach objętych certyfikatem Forest Stewardship Council? (http://www.fsc.pl). Wykonawców zobowiązuje są do wykonywania zadań zgodnie z zasadami certyfikacji i postanowień wg. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Głubczyc z dnia 14 kwietnia 2014 r. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie poszczególnych robót spowodowanych okolicznościami nieprzewidzianymi w momencie udzielania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta dotycząca zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: - 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych.) 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr : BZWBK S.A. I O/Prudnik 45 1090 2226 0000 0005 7401 0913 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy załączyć w formie oryginału do oferty. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 4) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 23.05.2014 r., do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 5) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach