Przetargi.pl
Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1638 O w miejscowości Jasienica Górna, w ciągu drogi powiatowej Nr 1633 O w miejscowości Jodłów, w ciągu drogi powiatowej Nr 1638 O w miejscowości Krakówkowice, w ciągu drogi powiatowej Nr 1650 O w miejscowości Nieradowice, w ciągu drogi powiatowej Nr 2213 O w miejscowości Wójcice

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4482408 , fax. (077) 4482408
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
  ul. Słowiańska 17 17
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4482408, fax. (077) 4482408
  REGON: 53142146600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1638 O w miejscowości Jasienica Górna, w ciągu drogi powiatowej Nr 1633 O w miejscowości Jodłów, w ciągu drogi powiatowej Nr 1638 O w miejscowości Krakówkowice, w ciągu drogi powiatowej Nr 1650 O w miejscowości Nieradowice, w ciągu drogi powiatowej Nr 2213 O w miejscowości Wójcice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Chodnik w miejscowości Jasienica Górna 1.Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pod chodniki) na powierzchni 396,76 m2, 2.Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. Ii-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników na powierzchni 15 m2 3.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach w transp. urobku na odl. 1km sam.samowyład. w ilości 42,676 m3, 4.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30*30 cm w gruncie kat. III-IV na długości 161,90 m, 5.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20*20 cm w gruncie kat. III-IV na długości 129,40 m, 6.Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 7,286 m3, 7.Ława pod krawężniki betonowa z oporem (dla obrzeży) w ilości 3,882 m3, 8.Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na długości 129,40 m 9.Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej (na zjazdach przewidzieć krawężniki najazdowe) na długości 141,90 m, 10.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężniki na wjazdach kładzione na płask na długości 14 m, 11.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 10 m na długości 20 m, 12.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 191,85 m2, 13.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm (wjazdy) na powierzchni 21 m2, 14.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni 191,85 m2 , 15.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa) na powierzchni 21 m2 , Odwodnienie 16.Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr. kat.III w ilości 16,858 m3, 17.Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5cm na długości 3,80 m, 18.Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm w ilości 5,16 m3, 19.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm na długości 68,60 m, 20.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm na długości 3 m, 21.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 2 szt, 22.Komory murowane z cegły grubości muru 1 ? cegły, analogia komora murowana z bloczków betonowych grubość muru 24 cm w ilości 0.576 m3, 23.Zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zadeszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV Uwaga: należy doliczyć materiał zagęszczalny do zasypania (pospółka) w ilości 64,439 m3, 24.Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm w ilości 1 szt. 25.Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego w ilości 1szt, 26.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (beton asfaltowy) - remont nawierzchni przy krawężniku grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm w ilości 2,840 t, Chodnik w miejscowości Jodłów 1.Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pod chodniki) na powierzchni 126,45 m2, 2.Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. Ii-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników na powierzchni 36,75 m2 3.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach w transp. urobku na odl. 1km sam.samowyład. w ilości 19,995 m3, 4.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30*30 cm w gruncie kat. III-IV na długości 108,80m, 5.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20*20 cm w gruncie kat. III-IV na długości 87,30 m, 6.Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 5,999 m3, 7.Ława pod krawężniki betonowa z oporem (dla obrzeży) w ilości 2,619 m3, 8.Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na długości 87,30 m 9.Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej (na zjazdach przewidzieć krawężniki najazdowe) na długości 108,80 m, 10.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężniki na wjazdach kładzione na płask na długości 24,50 m, 11.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 126,45 m2, 12.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm (wjazdy) na powierzchni 36,75 m2, 13.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni 126,45 m2 , 14.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa) na powierzchni 36,75 m2 , Odwodnienie 15.Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5cm na długości 4,20 m, 16.Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III w ilości 5,180 m3, 17.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm na długości 5 m, 18.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 2 szt, 19.Zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zadeszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV Uwaga: należy doliczyć materiał zagęszczalny do zasypania (pospółka) w ilości 4.631m3, 20.Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm w ilości 3 szt. 21.Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego w ilości 3szt, 22.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (beton asfaltowy) - remont nawierzchni przy krawężniku grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm w ilości 2,176 t, Chodnik w miejscowości Krakówkowice 1.Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników na powierzchni 120,45 m2, 2.Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników na powierzchni 45,0 m2 3.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach w transp. urobku na odl. 1km sam.samowyład. w ilości 10,205 m3, 4.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30*30 cm w gruncie kat. III-IV na długości 140,30 m, 5.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20*20 cm w gruncie kat. III-IV na długości 83,30 m, 6.Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 6,314m3, 7.Ława pod krawężniki betonowa z oporem (dla obrzeży) w ilości 2 499 m3, 8.Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na długości 83,30 m, 9.Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej (na zjazdach przewidzieć krawężniki najazdowe) na długości 110,30 m, 10.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężniki na wjazdach kładzione na płask na długości 30 m, 11.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 120,45 m2, 12.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm (wjazdy) na powierzchni 45 m2, 13.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni 120,45 m2 , 14.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa) na powierzchni 45 m2 , Odwodnienie 15.Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III w ilości 2,560 m3, 16.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm na długości 2,5 m, 17.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - studnia typu bocznego w ilości 1 szt, 18.Zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zadeszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV Uwaga: należy doliczyć materiał zagęszczalny do zasypania (pospółka) w ilości 2,285 m3, 19.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (beton asfaltowy) - remont nawierzchni przy krawężniku grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm w ilości 2,206 t, Chodnik w miejscowości Nieradowice 1.Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50*50*7cm na podsypce piaskowej na powierzchni 114,45 m2, 2.Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej na długości 101,40 m, 3.Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8*30 cm na podsypce piaskowej na długości 76,90 m, 4.Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (nawierzchnie zjazdów na posesje) na powierzchni 36,76 m2, 5.Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze w ilości 19.933 m3, 6.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km w ilości 19,933 m3, 7.Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pod chodniki) na powierzchni 175,35 m2, 8.Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (dla zjazdów) na powierzchni 36,75 m2, 9.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach w transp. urobku na odl. 1km sam.samowyład. w ilości 21,21m3, 10.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30*30 cm w gruncie kat. III-IV na długości 141,40 m, 11.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20*20 cm w gruncie kat. III-IV na długości 103,40 m, 12.Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 7,466 m3, 13.Ława pod krawężniki betonowa z oporem (dla obrzeży) w ilości 3,102 m3, 14.Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na długości 103,40 m, 15.Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej (na zjazdach przewidzieć krawężniki najazdowe) na długości 101,40 m, 16.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężniki na wjazdach kładzione na płask na długości 24,50 m, 17.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej, krawężniki łukowe na długości 40 m, 18.Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m na długości 40 m, 19.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 175,35 m2, 20.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm (wjazdy) na powierzchni 36,75 m2, 21.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni 175,35 m2 , 22.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa) na powierzchni 36,75 m2 , Odwodnienie 23.Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III w ilości 2,310 m3, 24.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm na długości 2,5 m, 25.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - w ilości 2 szt, 26.Zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zadeszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV Uwaga: należy doliczyć materiał zagęszczalny do zasypania (pospółka) w ilości 1,721 m3, 27.Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm w ilości 1 szt, 28.Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego analogia włazy betonowe w ilości 1 szt, Włączenie drogi gminnej 29.Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. Ii-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników na powierzchni 27,60 m2, 30.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25cm (mieszanka kruszyw łamanych) na powierzchni 27,60 m2, 31.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie grubość 2cm, powierzchnia 27,60 m2 w ilości 1,380 t, 32.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) na powierzchni 27,60 m2, 33.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (beton asfaltowy) - remont nawierzchni przy krawężniku grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm w ilości 2,214 t, Chodnik w miejscowości Wójcice 1.Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50*50*7cm na podsypce piaskowej na powierzchni 137,30 m2, 2.Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej na długości 151,80 m, 3.Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze w ilości 16,442 m3, 4.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km w ilości 16,442 m3, 5.Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pod chodniki) na powierzchni 205,95 m2, 6.Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (dla zjazdów) na powierzchni 32,50 m2, 7.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach w transp. urobku na odl. 1km sam.samowyład. w ilości 27,095 m3, 8.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30*30 cm w gruncie kat. III-IV na długości 159,80 m, 9.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20*20 cm w gruncie kat. III-IV na długości 138,80 m, 10.Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 7,191m3, 11.Ława pod krawężniki betonowa z oporem (dla obrzeży) w ilości 4,164 m3, 12.Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na długości 138,80 m, 13.Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej (na zjazdach przewidzieć krawężniki najazdowe) na długości 151,80 m, 14.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężniki na wjazdach kładzione na płask na długości 14,50m, 15.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15*30 cm bez ław na podsypce piaskowej, krawężniki łukowe na długości 8,0 m, 16.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 205,95 m2, 17.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5 mm (zjazdy) na powierzchni 32,50 m2, 18.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni 205,95 m2 , 19.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa) na powierzchni 32,50 m2 , 20.Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III w ilości 1,190m3, 21.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm na długości 1,0 m, 22.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - studnia ściekowa typu bocznego w ilości 1 szt, 23.Zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zadeszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV Uwaga: należy doliczyć materiał zagęszczalny do zasypania (pospółka) w ilości 0,962 m3, 24.Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych w ilości 2 szt, oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1.Przedmiar robót, 2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest także do: 1.Zachowania przepisów BHP, 2.Wykonawca wykonana we własnym zakresie projekt organizacji ruchu i uzyska jego zatwierdzenie u właściwego zarządcy drogi oraz na jego podstawie będzie utrzymywał oznakowanie w trakcie realizacji robót. Na podstawie zatwierdzonego projektu zgłosi odpowiednim organom zmianę organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 3.Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót, 4.Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie budowy odpowiada za ich składowanie oraz w razie konieczności powinien uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami (art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami.) 5.Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.nysa.pl lub http://bip.spnysa.nv.pl/Inne/Zarząd Dróg Powiatowych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach