Przetargi.pl
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym.

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Kotórz Mały, ul. 1 Maja 5
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4404444 , fax. 77 4404444
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o.
  ul. 1 Maja 5 5
  46-045 Kotórz Mały, woj. opolskie
  tel. 77 4404444, fax. 77 4404444
  REGON: 16022142000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.turawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Komunalna Spółka z o.o. ze 100% udziałem JST.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym przy ulicy Wodnej w okresie 24 miesięcy od dn. 01.01.2013r., w ilości ok. 480 Mg/rok (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905136002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach