Przetargi.pl
Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 będących w administracji GDDKiA Rejonu Kędzierzyn - Koźle w latach 2012 - 2014

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 będących w administracji GDDKiA Rejonu Kędzierzyn - Koźle w latach 2012 - 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: a.Usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt i ich szczątek leżących w pasie drogowym dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Kędzierzynie-Koźlu .(zebranie i załadunek martwych zwierząt na odpowiednie środki transportu) - zamawiający nie dopuszcza udzielenia tej części zamówienia podwykonawcom. b.Transport padłych, zabitych zwierząt i ich szczątek do zakładu utylizacji odpadów - zamawiający nie dopuszcza udzielenia tej części zamówienia podwykonawcom. c.Utylizacja powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów. Inne istotne elementy zamówienia: a.zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu umowy i wezwań wyłącznie do ilości niezbędnej przy bieżącym utrzymaniu dróg. b.każdorazowa interwencja i wyjazd związany z realizacją zamówienia będzie zgłoszony przez Zamawiającego (telefonicznie bądź pisemnie/faxem). c.w przypadku wystąpienia konieczności zebrania kilku martwych zwierząt, których konieczność zebrania zgłoszono w ciągu jednego dnia do czasu zebrania pierwszego zwierzęcia, wezwanie takie będzie traktowane jako wezwanie jednokrotne objęte jednym ryczałtem za dojazd. d.czas realizacji: Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usług w ciągu 12 godzin od wezwania. e.Wielkość zamówienia : w miarę występujących potrzeb, do ustalenia wartości ofertowej i umownej przyjęto ilość łącznie 500 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905243009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl/pl/487/do-progow-unijnych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach