Przetargi.pl
Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do RIPOK oraz ZUO.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 620 766 , fax. 957 620 893
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
  ul. Pierwszej Brygady
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 957 620 766, fax. 957 620 893
  REGON: 21001912600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkimdrezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do RIPOK oraz ZUO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca załadunku/rozładunku i transportu odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do RIPOK oraz Zakładu Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. w Międzychodzie. 1.2. Ilość oraz dane dotyczące miejsc załadunku/rozładunku oraz trasy podane są poniżej: 1.2.1. Załadunek/rozładunek i transport zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane) z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie do Regionalnej Instalacji Przetworzenia Odpadów Komunalnych wskazanej Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych, W trakcie trwania zamówienia od: 01.09.2019 do 31.03.2020 r. ilość odpadów wyniesie: 3 542,00 Mg. 1.2.2. Załadunek/rozładunek i transport selektywnie zbieranych odpadów o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drezdenku do Regionalnej Instalacji Przetworzenia Odpadów Komunalnych wskazanej w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych, W trakcie trwania zamówienia od: 01.09.2019 do 31.03.2020 r. ilość odpadów wyniesie: 182,00 Mg. 1.2.3. Załadunek/rozładunek i transport selektywnie zbieranych odpadów o kodzie 15 01 07 (opakowania ze szkła) z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drezdenku do Regionalnej Instalacji Przetworzenia Odpadów Komunalnych wskazanej w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych oraz do Zakładu Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. w Międzychodzie. W trakcie trwania zamówienia od: 01.09.2019 do 31.03.2020 r. ilość odpadów wyniesie: 70,00 Mg. 1.2.4. Załadunek/rozładunek i transport selektywnie zbieranych odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drezdenku do Regionalnej Instalacji Przetworzenia Odpadów Komunalnych wskazanej w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych oraz do Zakładu Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. w Międzychodzie. W trakcie trwania zamówienia od: 01.09.2019 do 31.03.2020 r. ilość odpadów wyniesie: 70,00 Mg. 1.2.5. Załadunek/rozładunek i transport selektywnie zbieranych odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drezdenku do Regionalnej Instalacji Przetworzenia Odpadów Komunalnych wskazanej w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych oraz do Zakładu Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. w Międzychodzie. W trakcie trwania zamówienia od: 01.09.2019 do 31.03.2020 r. ilość odpadów wyniesie: 7,00 Mg. Suma odpadów: Kod i nazwa odpadu Ilość w Mg w trakcie trwania zamówienia 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane) 3 542,00 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 182,00 15 01 07 (opakowania ze szkła) 70,00 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 70,00 16 01 03 (zużyte opony) 7,00 suma 3 871,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, chyba, że Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę w/w zezwolenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia. 7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 7.2.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 7.2.3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.2.4. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę, niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych. 7.3. Kompletna oferta musi zawierać: 7.3.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 7.3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale 4 SIWZ – Załącznik nr 3 do SIWZ, 7.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 7.3.4. Oświadczenie o spełnianiu odpowiedniego poziomu normy EURO przez silniki - Załączniku nr 4 do SIWZ. 7.3.5. Oświadczenie dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 7.3.6. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo. 7.4. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 4.1., 5.1. 7.5. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. 7.6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach