Przetargi.pl
Zakupi dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-722 Lublin, Roztocze 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815366536 , fax. 815366536
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50
  Roztocze 14
  20-722 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815366536, fax. 815366536
  REGON: 430699458
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs7.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakupi dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i produktów wędliniarskichDostawa drobiu i produktów drobiowychDostawa wyrobów garmażeryjnychDostawa warzyw i owoców świeżych, ziemniakówDostawa pieczywaDostawa artykułów spożywczychDostawa mrożonek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach