Przetargi.pl
Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w oparciu o bilety miesięczne

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, Kwiatowa 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  REGON: 110197871
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w oparciu o bilety miesięczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 zamówienia trasa: Grabniak – Garbatówka - Sumin – Kozubata – Zabrodzie – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 1:Trasa nr Przystanek/Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS*w Urszulinie ZS*w Urszulinie 1. Grabniak 18 18 24km= 1 kursX 3 kursy =72 km Garbatówka 3 3 Sumin 6 3 Kozubata 1 1 Zabrodzie 6 6 Urszulin 34 34 Razem = 34 uczniów 34 34 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.część 2 zamówienia trasa:Kulczyn - Wincencin – Andrzejów – Urszulin - Stare Załucze – Nowe Załucze – Dębowiec – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 2: Trasa nr Przystanek/Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS*w Urszulinie ZS*w Urszulinie 2 Kulczyn 4 44km= 1 kursX 3 kursy =132 km Wincencin 14 Andrzejów 10 Urszulin 28 Stare Załucze 7 Nowe Załucze 6 Dębowiec 23 Urszulin 36 Razem = 64 uczniów 64 64 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.część 3 zamówienia trasa:Jamniki – Łomnica – Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk – Wiązowiec - Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 3:Trasa nr Przystanek/Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie SP* Wola Wereszczyńska ZS* w Urszulinie SP* Wola Wereszczyńska 3. Jamniki 6 2 6 2 30km= 1 kursX 3 kursy =90 km Łomnica 4 1 4 1 Wola Wereszczyńska 0 0 0 0 Zawadówka 12 0 12 0 Babsk 10 0 10 0 Wiązowiec 4 0 4 0 Urszulin 36 36 Razem = 39 uczniów 36 3 36 3 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa * SP – Szkoła Podstawowa w Woli WereszczyńskiejPodana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.część 4 zamówienia trasa:Dominiczyn – Wólka Wytycka - Wytyczno - Kol. Wytyczno – Michałów – Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 4: Trasa nr Przystanek/Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS* w Urszulinie SP* Wytyczno ZS *w Urszulinie SP* Wytyczno 4. Dominiczyn 0 9 0 9 36 km= 1 kursX 3 kursy =108 km Wólka Wytycka 0 3 0 3 Wytyczno 5 0 5 0 Kol. Wytyczno 0 1 0 1 Michałów 4 0 4 0 Urszulin 9 13 9 13 Razem = 22 uczniów 9 13 9 13 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa * SP – Szkoła Podstawowa w WytyczniePodana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.część 5 zamówienia trasa:Borysik - Wielkopole - Przymiarki - Wereszczyn - Sęków - Zastawie - Urszulin długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela: Trasa 5: Trasa nr Przystanek/Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy w km (dowóz i odwóz) ZS*w Urszulinie ZS*w Urszulinie 5. Wielkopole 3 35km= 1 kursX 3 kursy =105 km Przymiarki 6 Wereszczyn 13 Sęków 2 Zastawie 11 Borysik 5 Urszulin 40 40 Razem = 40 uczniów 40 40 * ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w niżej wymienionym zakresie:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2022, poz. 180 z późn. zm.)6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, która:a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół w ciągu całego roku szkolnego.,b) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, takie jak: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia kierowcy do przewozu osóbc) Potencjał techniczny:Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował środkami transportu zapewniającymi przewóz uczniów jednocześnie na każdej trasie. Ilość posiadanych środków transportowych musi być adekwatna do ilości obsługiwanych tras dowożeniaUWAGA:W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert realizacja usługi trwała co najmniej 9 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach