Przetargi.pl
Zakup zestawu do monitorowania behawioralnego zwierząt

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza przetarg

 • Adres: 02-093 Warszawa, ul. Ludwika Pasteura 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  ul. Ludwika Pasteura 3
  02-093 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000325825
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup zestawu do monitorowania behawioralnego zwierząt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: system sterujący (zawierający komputer) klatką behawioralną, 1 klatka behawioralna oraz zestaw części zamiennych.Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia - opis minimalnych wymagań funkcjonalno-technicznych oczekiwanych od zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawarty jest w kolumnie B Tabeli Załącznika nr 2.1 do SWZ- Parametry.Wszystkie warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy opisanych Załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy.Przedmiotem zamówienia jest: klatka behawioralna z systemem sterującym.Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia - opis minimalnych wymagań funkcjonalno-technicznych oczekiwanych od zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawarty jest w kolumnie B Tabeli Załącznika nr 2.2 do SWZ- Parametry.Wszystkie warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy opisanych Załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach