Przetargi.pl
Dostawa centrum obróbczego sterowanego numerycznie do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Główny Urząd Miar ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Miar
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. mazowieckie
  REGON: 657
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gum.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa centrum obróbczego sterowanego numerycznie do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa centrum obróbczego sterowanego numerycznie do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do SWZ oraz Projektowane Postanowienia Umowy (PPU), stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42612000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-11-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną