Przetargi.pl
Zakup zakup sprzętu kwaterunkowego i akcesoriów meblowych.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026, , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, , fax. 26 1452024
  REGON: 810060937
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup zakup sprzętu kwaterunkowego i akcesoriów meblowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu kwaterunkowego i akcesoriów meblowych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: część I - zakup sprzętu kwaterunkowego sakralnego; część II - zakup sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie zaplecza kościołów oraz pomieszczeń internatowo konferencyjnych; część III - zakup pokryć podłogowych na wyposażenie kościołów; część IV - zakup sprzętu koszarowego metalowego i na metalowych podstawach na odtworzenie zapasów doraźnych; część V - zakup akcesoriów meblowych; 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr 8.1 do SIWZ – dla części I zamówienia, załącznik nr 8.2 do SIWZ – dla części II zamówienia, załącznik nr 8.3 do SIWZ – dla części III zamówienia, załącznik nr 8.4 do SIWZ – dla części IV zamówienia, załącznik nr 8.5 do SIWZ – dla części V zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ – dla danej części zamówienia oraz: dla części I zamówienia Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, oraz montażem sprzętu sakralnego w pomieszczeniach kościoła wskazanych przez Użytkownika- na koszt własny Wykonawcy. dla części II zamówienia Magazyny Sekcji Obsługi Infrastruktury wskazane w Rozdzielniku. Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem , na koszt własny Wykonawcy, do pomieszczeń magazynowych lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych ( w uzgodnieniu z Użytkownikiem). Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych w magazynach do 50m. W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku z samochodów. Sprzęt kwaterunkowy przeznaczony dla m. Konotop (16 WOG-rozdzielnik załącznik nr 9 do SIWZ) należy wnieść na piętro wskazane przez Użytkownika ( I i II p. ) na koszt własny Wykonawcy. dla części III zamówienia Dostawa wraz z rozładunkiem ,wniesieniem, do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku wskazanego przez Użytkownika- na koszt własny Wykonawcy. dla części IV zamówienia Dostawa wraz z rozładunkiem ,wniesieniem, do pomieszczeń magazynowych znajdujących się na parterze budynku wskazanego przez Użytkownika- na koszt własny Wykonawcy. dla części V zamówienia Dostawa wraz z rozładunkiem ,wniesieniem, do pomieszczeń magazynowych znajdujących się na parterze budynku wskazanego przez Użytkownika- na koszt własny Wykonawcy. 5. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia” załącznik nr 8.1 do SIWZ – dla części I zamówienia, załącznik nr 8.2 do SIWZ – dla części II zamówienia, załącznik nr 8.3 do SIWZ – dla części III zamówienia, załącznik nr 8.4 do SIWZ – dla części IV zamówienia. 6. Wykaz osób wskazanych do nadzorowania przyjęcia - odbioru dostawy zawiera załącznik nr 10 do SIWZ (Wykaz odbiorców, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części I, II, III, IV i V zamówienia. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 07.01.2014 r. - Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r., numerem katalogowym WP oraz naklejką z nazwą firmy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod rygorem odrzucenia dostawy. Nie dotyczy części IV zamówienia. 8. Na przedmiot zamówienia muszą być wypełnione i przekazane droga elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B,C,D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Dane Jednostkowego Indeksu Materiałowego (JIM) zostaną przekazane wykonawcy przez odbiorcę po rozpatrzeniu karty wyrobu. Nie dotyczy części IV zamówienia. 9. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ (Znakowanie sprzętu kwaterunkowego) – dla części I, II, IV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 10 700,00 PLN dla całości zamówienia, w tym: dla części I zamówienia: 1 500,00 PLN; dla części II zamówienia: 4 000,00 PLN; dla części III zamówienia: 700,00 PLN; dla części IV zamówienia: 4 500,00 PLN; dla części V zamówienia: nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie odpowiednich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy załączyć: 1) Formularz cenowy dla każdej częci zamówienia osobno. UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach